DREJTORIA RAJONALE E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.4 TIRANË – Vende Vakante

04.04.2019

DREJTORIA RAJONALE E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.4 TIRANË

 

Njoftim për shpalljen e konkursit për  vendet e lira te punes Instruktor me kohe te pjesshme.
nr. 15/2017 për arsimin dhe formimin profesional në republikën e shqipërisë (i ndryshuar), Udhëzimit të Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Ministrit të Arsimit dhe Sportit nr. 6, datë. 24.02.2015 “Për kriteret e përgjithshme dhe procedurat për marrjen në punë, të personelit të mësimdhënies teorike dhe praktike në institucionet publike të arsimit dhe formimit profesional”, “,i ndryshuar me Udhezimin Nr.10,date 16.03.2016 .

DRFPP-4 shpall konkurimin për vendin e lire, instruktor me kohe te pjesshme per kurset:

 1. Servis Elektroauto dhe Automjetet e Lehta
 2. Estetike
 3. Parukeri
 4. Berber

Kriteret e pergjithshme  që duhet të plotësojnë kandidatët jane:

 

 1. Të ketë një diplomë nga një institucion i arsimit të lartë, qe lidhet me profesionin dhe zhvillimin e kurrikules (kopje e diplomes dhe e listes se notave e noterizuar)
 2. Te mos kete masa administrative dhe penale ne fuqi.

Te kete minimalisht 2 vite experience pune.

Dokumentet që duhet të dorëzohen:

 

 1. Kërkesë për aplikim.
 2. CV (jetëshkrimi dhe dokumenta mbeshtetese- sipas modelit ne shtojcen nr 3/1 te Udhezimit nr.6, dt.24.2.2015)
 3. Fotokopje e kartës së identitetit, dhe e librezës së punës (te dhenat  sipas modelit te shtojces 3/2 te Udhezimit)
 4. Diplome dhe liste notash, fotokopje e noterizuar.
 5. Certifikata kualifikuese, fotokopje ose te noterizuara.
 6. Raporti mjeko-ligjor ( vertetim te gjendjes shendetsore)
 7. Deklarata e aplikuesit se ndaj tij nuk jane marre masa disiplinore ne punesimet e meparshme.
 8. Deshmine e penalitetit te leshuar jo me heret se tre muaj para dates se aplikimit.

 

Dokumentet e kërkuara do të dorëzohen pranë Zyrave te Punes Tirane, ose prane Zyres se Burimeve Njerezore te DRFPP-4 me adrese Rr. Bulevardi “Bajram Curri” pranë gjimnazit “Besnik Sykja” Tiranë brenda dates 15.04.2019

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve do të bëhet sipas Udhëzimit nr. 6, dt. 24.02.2015.

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË