Ministria e Financave dhe Ekonomisë – Procedura për përzgjedhjen dhe përcaktimin e Kritereve të Përgjithshme dhe të Veçanta për emërimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Parandalimit të Pastrimit të Parave

Ministria e Financave dhe Ekonomisë – Procedura për përzgjedhjen dhe përcaktimin e Kritereve të Përgjithshme dhe të Veçanta për emërimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Parandalimit Të Pastrimit Të Parave

 

U R D H Ë R

“MBI

 SHPALLJEN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES DHE PËRCAKTIMIN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME DHE TË VEÇANTA PËR EMËRIMIN E DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM TË PARANDALIMIT TË PASTRIMIT TË PARAVE”

Në mbështetje të Nenit 102 Pika 4 të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, ligjit nr. 9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizimit” i ndryshuar dhe VKM nr. 173/2003 “Për emërimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra të drejtuesve të institucioneve në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit ose Ministrit”,

 

U R D H Ë R O J:

  1. Shpalljen e procedurës së përzgjedhjes së Drejtorit të Përgjithshëm të Parandalimit të Pastrimit të Parave.
  2. Kandidatët, duhet të plotësojnë këto kritere të përgjithshme dhe të vecanta:

-Të jenë shtetas shqiptar;

-Të kenë zotësi të plotë për të vepruar;

Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar dhe te folur;

-Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundravajtje penale me dashje;

-Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore të largimit nga shërbimi civil që nuk është shuar sipas këtij ligji;

-Të jenë në kushte shëndetësore të mira për të kryer detyrat përkatëse.

Kandidatët duhet të jenë pajisur me master shkencor në shkenca juridike dhe/ose ekonomike;

-Eksperiencë në fushën juridike dhe/ ose ekonomike;

– Eksperiencë drejtimi, të paktën pesë vite;

– Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze dhe italiane;

 

  1. Aplikimi dhe dokumentet

Personat e interesuar duhet të paraqesin kërkesë drejtuar ministrit të Financave; kopje të kartës së identitetit dhe certifikatës së gjendjes familjare; CV; kopje të noterizuar të diplomës universitare; listë notash të noterizuar; vërtetim të gjendjes gjyqësore; raport mjekoligjor; dëshmi të kualifikimeve.
Kandidaturat dhe dokumentacioni duhet të paraqitet brenda 15 ditëve nga dita e publikimit të njoftimit, në Zyrën e Protokollit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

 

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË