DRQLFPPZVL – Specialist finance

DREJTORIA RAJONALE E QENDRES  LEVIZESE TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK PER ZONEN VERILINDORE

 

Njoftim për shpalljen e konkursit për  vendin e lire të punës specialist në sektorin e financës- nënpunës zbatues. në DRQLFPPZVL Tiranë.
Në mbështetje të Ligjit nr. 8872, datë 29.3.2002 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë” (i ndryshuar), Udhëzimit të Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Ministrit të Arsimit dhe Sportit nr. 6, datë. 24.02.2015 “Për kriteret e përgjithshme dhe procedurat për marrjen në punë, të personelit të mësimdhënies teorike dhe praktike në institucionet publike të arsimit dhe formimit profesional”, “,i ndryshuar me Udhezimin Nr.10 ,date 16.03.2016 .

DRQLFPPZVL shpall konkurimin me nje afat 10 ditor,  për  vendin e punes:

 

 1. Specialist ne sektorin e finances- nenpunes zbatues

                    

 Kriteret e pergjithshme  që duhet të plotësojnë kandidatët jane:

 

 1. Të ketë një diplomë nga një institucion i arsimit të lartë per finance dhe master shkencor qe lidhet me profesionin ( kopje e diplomes dhe e listes se notave e noterizuar).
 2. Te kete jo me pak se 3 vjet eksperience pune ne pozicionin per te cilin konkuron.
 3. Te mos kete masa administrative dhe penale ne fuqi.
 4. Te njohe dhe punoj me programet kompjuterike per finance ( program Alfa, etj)
 5. Njohja e nje gjuhe te huaj ( Anglisht, Gjermanisht) perben avantazh

 

Dokumentet që duhet të dorëzohen:

 1. Kërkesë për aplikim.
 2. CV (jetëshkrimi dhe dokumenta mbeshtetese
 3. Fotokopje e kartës së identitetit, dhe e librezës së punës
 4. Diplome dhe liste notash, fotokopje e noterizuar.
 5. Certifikata te kualifikimeve, fotokopje ose te noterizuara.
 6. Raporti mjeko-ligjor ( vertetim te gjendjes shendetsore)
 7. Deklarata e aplikuesit se ndaj tij nuk jane marre masa disiplinore ne punesimet e meparshme.
 8. Deshmine e penalitetit te leshuar jo me heret se tre muaj para dates se aplikimit .

Dokumentet e kërkuara do të dorëzohen në protokollin e DRQLFPPZVL Tiranë, me adresë Rruga “Rifat Bodinaku, Godina e Zyres Punës Tiranë, Kati 6.

Mënyra e vlerësimit të kandidatëve do të bëhet sipas Udhëzimit nr. 6, dt. 24.02.2015.

Kopje të udhëzimit nr.6 datë 24/2/2015, formularin dhe bazën ligjore, rrgulloren e brendshme do t’i gjeni pranë sekretarisë së DRQLFPPZVL Tiranë,

Ne perfundim te vleresimit, komisioni ploteson  proces-verbalin duke bere renditjen e tyre dhe e shpall brenda dites ne ambjentet e DRQLFPPZVL.

Kunder  rezultatit te shpalljes behet ankim brenda 5 diteve pune nga dita e shpalljes prane drejtorit te DRQLFPPZVL Tiranë.

Me njërën nga dy kandidaturat e renditura të parat, pasi përzgjidhet dhe miratohet nga Drejtori i Përgjithshem i Sherbimit Kombetar të Punesimit lidhet kontratë pune me afat të caktuar

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË