Instat – Shpallje lista finale

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE DHE KOORDINIMIT

 

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

 

Lloji i diplomës “Shkenca kompiuterike/Inxhinieri Elektronikë/Informatikë/Informatikë Ekonomike, Teknologji Informacioni/Inxhinieri Telekomunikacioni”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

  

 

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për nëpunesin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 24 të Kreu III të VKM nr 243, datë 18.03.2015, Instituti i Statistikave, në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

Kodi 37: 2 (dy) Specialistë në Sektorin e Menaxhimit të bazave dhe aksesit në mikrodata, kategoria e pagës III-b.

 

 

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit janë:

 

  1. Gaetano Dedja
  2. Megi Gripshi
  3. Romina Novaku

 

 

 

  1. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 24.05.2019, ora 10:00 në ambientet e INSTAT, Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H.1.

 

  1. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.05.2019, ora 11:00 në ambientet e INSTAT, Rr. Vllazën Huta, Nd. 35, H.1.
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË