Institucioni i Presidentit të Republikës – Shpallje e listës së kandidatëve, në vijim të njoftimit per vendin vakant Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Përpunimit të Informacionit

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

______________________________________________________________________________

 

NJOFTIM

 

Për kandidatët që do të vazhdojnë konkurrimin në

procedurën e lëvizjes paralele.

 

 

 

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II të Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 242, datë 18/03/2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Institucioni i Presidentit të Republikës, njofton se:

 

 

  • Zonja Natalina Lesi do të vazhdojë konkurrimin në procedurën e lëvizjes paralele.

 

Intervista e strukturuar  me gojë, për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Përpunimit të Informacionit”, do të zhvillohet më datë 12.06.2019, ditën e mërkurë, në orën 1100 , në ambientet e Institucionit të Presidentit të Republikës.

Kandidatët do të vlerësohen nga Komiteti i Pranimit për Lëvizjen Paralele (KPLP) i ngritur nga Instiucioni i Presidentit të Republikës, për dokumentacionin e dorëzuar dhe intervistën e strukturuar me gojë.

 

Kandidati të jetë i pajisur me dokument identifikimi.

 

 

 

 

 

Njësia Përgjegjëse

 

Drejtoria Juridike, Sigurisë dhe Burimeve Njerëzore

 

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË