BASHKIA MIRDITË – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim nenit 22,23,24,25  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, ,“Për  pranimin, levizjen paralele  periudhn e proves dhe emerimin në kategorinë ekzekutive te nepunsve civil” ndryshuar me VKM nr.746 dt.19.12.2018 ,  Njesia Pergjegjese e Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mirditë  njofton se për  pozicionin:

  • Specialist / ekonomist –sektori juridik/njesia e prokurimeve publike” – Bashkia Mirditë.

Kandidatët e  kualifikuar  në vlerësimin paraprak nga “Njësia Përgjegjëse e B.Njerëzore” për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit , në proceduren e levizjes paralele :

 Nuk ka asnjë kadidat që  ka aplikuar  dhe plotëson kushtin e të qënurit nëpunës civil, ndaj procedura konsiderohet e mbyllur, për të vazhduar procedura e pranimit në SHC, bazuar në VKM nr.243 dt.18.03.2015. 

 

  • Specialist supervizioni sherbimesh-B.Mirdite”,

Kandidatët e  kualifikuar  në vlerësimin paraprak nga “Njësia Përgjegjëse e B.Njerëzore” për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit , në proceduren e levizjes paralele :

 Nuk ka asnjë kadidat që  ka aplikuar  dhe plotëson kushtin e të qënurit nëpunës civil, ndaj procedura konsiderohet e mbyllur, për të vazhduar procedura e pranimit në SHC, bazuar në VKM nr.243 dt.18.03.2015. 

 

  • ”P/sektori juridik dhe prokurime publike” 

Kandidatët e  kualifikuar  në vlerësimin paraprak nga “njësia përgjegjese e B.njërëzore” për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit ,në procedure e levizjes paralele :

  Nuk ka asnjë kadidat që ka aplikuar , per proceduren e levizjes paralele  ,ndaj procedura konsiderohet e mbyllur,për të vazhduar  me proceduren  e  ngritjes në detyrë, bazuar në VKM nr.242 ,dt.18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të lira të punës në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, ndryshuar me VKM nr.748 dt.19.12,2018.

 

  • “Specialist per kordinimin e integrimit europian dhe ndihmen e huaj ” – Bashkia Mirditë.

Kandidatët e  kualifikuar  në vlerësimin paraprak nga “Njësia Përgjegjëse e B.Njerëzore” për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit , në proceduren e levizjes paralele :

 Nuk ka asnjë kadidat që  ka aplikuar  dhe plotëson kushtin e të qënurit nëpunës civil, ndaj procedura konsiderohet e mbyllur, për të vazhduar procedura e pranimit në SHC, bazuar në VKM nr.243 dt.18.03.2015. 

 

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË