KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE – VENDE TE LIRA PUNE

 Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar Kreu V “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, neni 25, pika 1, Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr.243, datë 18.03.2015”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar Kreut VII, “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

  •  Specialist/ në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit. Kategoria e pagës IV-a.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : 191011- Specialist DTI IV-a- LParalele-Pranim sherbim civil

 

  •  Specialist/ në Drejtorinë e Shërbimeve dhe Logjistikës Zgjedhore. Kategoria e pagës III-b.

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur : 191011- Specialist DSHLZ III-B- L.Paralele – Pranim sherbim civil

 

  •  Specialist/ në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit. Kategoria e pagës III-b.

 

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : 191011- Specialist DTI III-B- L.Paralele-Pranim sherbim civil

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË