SHKOLLA E MAGJISTRATURËS – NJOFTIM

Bazuar në ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015,  “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, pika 6, Shkolla e Magjistraturës më datë 19.11.2019 ju ka njoftuar në rrugë elektronike dhe shkresore për zhvillimin më datë 26.11.2019 të intervistës me gojë të kandidaturës së përzgjedhur në procedurën e lëvizjes paralele për 1 (një) vend vakant “Specialist arkiv-protokolli/Sekretar drejtori”. Nisur nga situata emergjente e krijuar pas fatkeqësisë natyrore të ndodhur më dt.26.11.2019, gjejmë me vend t’ju njoftojmë shtyrjen e kësaj procedure deri në një njoftim të mëvonshëm.

 

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË