BASHKIA VAU DEJËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulet dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar; Bashkia Vau Dejës, shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë, në kategorinë e ulet drejtuese, për pozicionin:

  • “PËRGJEGJES NË SEKTORIN E ASISTENCES LIGJORE, KONTRATAVE DHE INTEGRIMIT”

 

Niveli i diplomes:       Master Shkencor

Lloji i diplomes:         Shkenca Juridike

Kategoria e pagës:     III-a/1

 

Afati për dorëzimin e dokumenteve për: 

LEVIZJE PARALELE:      11.03.2020

 NGRITJE NË DETYRË:    16.03.2020

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Pergjegjes sektori ligjor

 

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË