Autoriteti i Mediave Audiovizive Rezultatet e verifikimit paraprak

Autoriteti i Mediave Audiovizive Rezultatet e verifikimit paraprak

Per pozicionin

Pérgjegjés né Sektorin e Marrédhénieve me Jashté dhe Publikun, Drejtoria e Burimeve Njerézore dhe Marrédhénieve me Jashté, Kategoria e pagés Ill-a.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR AMA

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË