BASHKIA POLICAN SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI PËRFUNDIMIN E TESTIMIT DHE
PRANIMIN NË SHÉRBIMIN CIVIL
NË NIVEL TË LARTË DREJTUES (Sekretar i Përgjithshëm)
Lloji i diplomes “Shkenca shoqërore” niveli minimal i diplomës Master Shkencor
Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendim nr.18 datë 05.03.2014 “Per procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundim it të
marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civile të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të tnd- së” (e ndryshuar)
Njësia e M enaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institución in e Bashkisë Poliçan, në përfundim të testimit te zhvilluar ne datat respektive sipas njoftimeve te publikuara, është njohur me
Vendimin e Komitetiti të Përhershëm të Pranimit, i cili ka shpallur fitues, kandidaten e vetme pas përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe sigurimit të pikëve të mjaftueshme
Kandidati fitues për pozicionin e Sekretarit të Përgjithshëm në Bashkinë Poliçan është
kandidatja

1. LULJETA XHAJA

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerzore, brenda afateve ligjore të përcaktuara në Kreun IX të Vendim nr. 118 datë 05.03.2014 “Per procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundim it të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtuese dhe të anëtarëve të tnd- së, do të vijoj procedurën për nxjerrjen e Aktit të emërimit

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË