BASHKIA MALLAKASTËR SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive , dhe “Vendimit Nr. 242, datë 18.3.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, në Bashkinë Mallakastër,  njofton se për shpalljet e datës 24.07.2020, kandidatë fitues  janë :

Për pozicionin:

 1. Drejtor Drejtorie, Drejtoria e Burimeve Njerëzore,Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse ,kategoria II-b,Laureta Saliaj.
 2. Drejtor Drejtorie,Drejtoria e Administrimit ,Zhvillimit të Territorit dhe Kadastrës,Kategoria II-b,Mirel Mehmetaj .
 3. Përgjegjës Sektori,Sektori i Financës ,kategoria III-a/1,Qatip Salaj,
 4. Përgjegjës Sektori,Sektori i Kadastrës,kategoria III-a/1,Naim Allkaj,
 5. Përgjegjës Sektori,Sektori i Kulturës,Turizmit dhe Sporteve,kategoria III-a/1, Z.Ali Shametaj,
 6. Specialist Jurist,Sektori Juridik , kategoria IV-a,Marjola Shehaj,
 7. Specialist Mjedisi,Sektori Pyjeve dhe Mjedisit , kategoria IV-b, Znj.Vjosana Malkaj,
 8. Specialist Veteriner,Sektori i AKU-së , kategoria IV-a,Xhevit Sinaj,
 9. Specialist Llogaritar,Sektori i Financës , kategoria IV-b, Fatmir Alimerkaj.
 10. Specialist Transporti ,Sektori i Shërbimeve Mbështetëse ,kategoriaIV-b,Armando Hasanbashaj,
 11. Specialist Arkive,Sektori i Burimeve Njerëzore , kategoria IV-a, Eralda Muçaj,
 12. Specialist i Sporteve ,Sektori i Kulturës ,Turizmit dhe Sporteve , kategoria IV-b,Arben Ahmetaj,
 13. Specialist i Zyrës me një Ndalesë, Sektori i Shërbimeve Mbështetës ,kategoria IV-b,Edlira Muçi,
 14. Specialist i Tatim -Taksave,Sektori i Tatim -Taksave , kategoria IV-a,Elson Hoxhaj,
 15. Specialist Protokolli, , kategoria IV-b,Elona Sinanaj,
 16. Specialist PAK,Njësia Administrative Fratar , kategoria IV-b,Merushe Meminaj,
 17. Specialist i Ndihmës Ekonomike,Njësia Administrative Fratar IV- b,Besnike Likaj.

 

 

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË