Zyra e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 25 dhe 26 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të VKM-së nr.242, datë 18.03.2015“Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, si dhe të VKM-së, nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, bashkëlidhur, pozicionet për shpalljen e procedurës së konkurimit për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, si më poshtë:

1.      Ndihmës Inspektor, Njësia e Ndihmës Inspektorëve, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë-Kategoria II-b (1 pozicion);

2.      Përgjegjës në Sektorin e Auditimit të Brendshëm, në Zyrën e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë-III-a (1 pozicion);

3.      Specialist (Burime Njerëzore) në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Arkiv Protokollit, në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë-Kategoria III-b (1 pozicion);

4.      Specialist (Arkiv/Protokoll) në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Arkiv Protokollit, në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë-Kategoria III-b (1 pozicion).

5.      Specialist Redaktor në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Arkiv Protokollit, në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, pranë Zyrës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë-Kategoria III-b (1 pozicion).

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive (9)

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË