ENTI RREGULLATOR I SEKTORIT TË FURNIZIMIT ME UJË DHE LARGIMIT E PËRPUNIMIT TË UJËRAVE TË NDOTURA VEND I LIRË PUNE

Mbështetur në nenin 4, pika 3, germa “c” të ligjit nr. 8102, datë 28.03.1996 “Për kuadrin  rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ndotura”, i ndryshuar, Ekipi Përzgjedhës shpall konkurrim për vendin vakant të:

  • 1 Anëtari të Komisionit Kombëtar të Entit Rregullator të Ujit, profesionist sipas përcaktimeve në përputhje me germën ’’b’’të pikës 3 të nenit 4 të Ligjit Nr. 8102 si dhe mandat me kohëzgjatje në përputhje me nenin 4 pika 3/d e po këtij ligji“

 

  • Kandidati për Anëtar i Komisionit Kombëtar të Entit Rregullator të Ujit, në përputhje me germën ‘’b’‘të pikës 3 të nenit 4 të ligjit 8102, duhet të jetë profesionist i kualifikuar me diploma universitare dhe të paktën 10 vjet përvojë në ekonomi, biznes, sistem bankar, kontabilitet, drejtësi, administratë publike apo disiplina të tjera të

Personat e interesuar të paraqesin kërkesën e tyre, të shoqëruar me dokumentet e mëposhtme:

  • Deklaratë që kandidati garanton plotësimin e kërkesave të Ligjit Nr. 8102, datë 28.03.1996 si dhe legjislacionit në fuqi, për Anëtar i Komisionit të sipërpërmendur.
  • Curriculum Vitae.
  • Kopje të diplomës dhe listës së notave të noterizuara.
  • Dokumente zyrtare që vërtetojnë njohjen e gjuhëve të huaja.
  • Certifikata të kualifikimeve të ndryshme.
  • Librezë pune (fotokopje të noterizuar)
  • Certifikatën e Gjendjes Gjyqësore ose Formularin e vet deklarimit të gjendjes gjyqësore dhe kopje të kartës së identitetit.
  • Formularin e vet deklarimit për zbatimin e Ligjit Nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

 

Dokumentet do të dorëzohen për Ekipin Përzgjedhës brenda datës 12.04.2021, në adresën:

Enti Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura, (ERRU) Rr. “Viktor Eftimiu”, ish godina e KESH, nr. 1, kati i katërt,  Tiranë.

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË