KËSHILLI I QARKUT SHKODËR VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të nenit 22 tëLigjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, I ndryshuar dhe Kreut IV të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,

Këshilli i Qarkut Shkodër pasi kosntatoi qe per proceduren e levizjes paralele nuk pati aplikime u vazhdua me proceduren e pranimit ne sherbimit sherbimin civil, pas mbylljes se afatit te dorezimit te aplikimeve si dhe pas verifikimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve, që përmbushin kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta, të përcaktuar në shpalljen për konkurrim, shpallim listën e kandidatëve që kualifikohen për të vazhduar fazën tjetër të proçedurës së pranimit në shërbimin civil, për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

 

Specialist i Planifikimit Social pranë Drejtorisë se Zhvillimit dhe Marredhenive me Jashte në Këshillin e Qarkut Shkoder

 

  1. Denis Malevi

 

 

Testtimi me shkrim do te realizohet diten e Premte  date 09.04.2021 ne oren 11:00 ne ambjentetet e Këshillit të Qarkut Shkodër

 

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË