Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 32 të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut VIII dhe IX të VKM-së nr. 118, datë 05/03/2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, Njësia përgjegjëse e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, shpall Procedurën e konkurrimit vetëm për nëpunës civilë për pozicionin:

  • 1 (një) – “Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme për të Drejtën e Informimit” Kategoria e pagës II-A
  • 1 (një) – “Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” Kategoria e pagës II-A.
  • 1 ( një) “Specialist IT”, në Drejtorinë e Shërbimeve të Brendshme dhe Financës Kategoria e pagës III-b.
  • “Inspektor” 1 ( një ) në Drejtorinë e Monitorimit të Programeve të Trasnparencës , në Drejtorinë e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit, pranë KDIMDP-së
  • “Inspektor” 1 (një) në Drejtorinë e Vlerësimit të Ankesave,  në Drejtorinë e Përgjithshme për të Drejtën e Informimit, pranë KDIMDP-së
  • “Inspektor” 3 (tre), në Drejtorinë e Hetimit Sektorial dhe Sigurisë së të Dhënave ,  në Drejtorinë e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave personale, pranë KDIMDP-së
  • “Inspektor” 1 (një), në Drejtorinë e Ankesave dhe Harmonizimit,  në Drejtorinë e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave personale, pranë KDIMDP-së
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftimet_per_shpallje_te_vendeve_vakante_
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË