Bashkia Has Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Has  shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

 • Specialist/e Jurist/e Kategoria e pages IV-a.
 • Inspektor/e Blegtorie dhe Ushqimi kategoria e pages IV-a               
 • 3(tre)Inspektor për Emergjencat Civile përkatësisht, 1 (një) vend në Njesinë Administrative Golaj ,1 (një) vendnë Njesinë Administrative Fajza dhe 1(një) vend në Njesinë Administrative Gjinaj.– kategoria e pages IV-a 
 • 2 (dy) Inspektor Shërbimesh përkatësisht 1 (një) vend në Njesinë Administrative Golaj, 1 (një) vend nëNjesinë Administrative Fajza kategoria e pages IV-a    
 • 1 (një) pozicion Inspektor/e Taksave-Tarifave Kategoria e pages IV-a.
 • 1 (një) pozicion Inspektore Arkivi Kategoria e pages IV-a.
 • Përgjegjës i Ndihmës Ekonomike, Njesia Administrative Golaj Kategoria e pagës III-b
 • 1 (një) pozicion Përgjegjës Sektori Bordi Kullimit,Kategoria e pages III-b.
 • 1(nje)pozicion Pergjegjes i Rrugeve Rurale, Ktegoria e pages  III-b.
 • 1 (nje) pozicion Përgjegjës Sektori Shërbimeve Publike Kategoria e pages III-b.
 • 1 (një) pozicion Përgjegjës Sektori Urbanistikes dhe Planifikim Territori Kategoria e pages III-b.
 • 3( tre)Specialistë( per ndihmen ekonomike, paaftesinë dhe invalidetin) përkatësisht 1 (nje) vende Në Bashkinë Qendër, 1(nje) vende në Njesinë Administrative Golaj dhe 1 (një) vend në Njesinë Administrative Fajza – kategoria e pages IV-a 
 • 3 (tre) Specialistë Finance + Arkivipërkatësisht 1 (një) vend nëNjesinë Administrative Golaj, 1 (një) vend nëNjesinë Administrative Fajzadhe 1 (një) vend nëNjesinë Administrative Gjinaj– kategoria e pages IV-a 
 • 4 (kater) vende, 1 (nje) Vend në Pozicionin “Specialist Urbanistike per hartimin e projekteve (Arkitekt)”, 1 (nje) vend ne pozicionin “Specialist kadastre /Topograf”, 2(dy) vende  ne pozicionin “Inspektor Territori” 1(nje) ne NJA Golaj dhe 1(nje) ne Bashkine Qender.– kategoria e  IV-a.
 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallje_vende_te__lira_pune_dt.07.06.2021
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË