Categories
Shpallja e fituesit

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, kreut V, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr.242, të Këshillit të Ministrave datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, kreu II, “Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori”, i ndryshuar, njesia përgjegjëse ju njofton se:

Procedura e lëvizjes paralele për vendin e lirë punës, Drejtor në Drejtorinë e Komisioneve dhe Materialeve Zgjedhore, përfundon pa kandidatë fitues.

 

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA LUSHNJE Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Bashkia Lushnje,shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionet:

  • Specialiste per auditimin Zyra e Auditit te Brendshem Kategoria e pagës III-b
  • Specialist per Administrimin e Regjistrit GIS   Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit Kategoria e pages III-b
  • Inspektor Ndihmes Ekonomike PAK,Njesia Administrative Nr.2  Kategoria e pagës III-b
  • Specialiste per Rekrutimin dhe Zhvillimin organizative  Drejtoria e Burimeve Njerezore Kategoria e pagës III-b
  • Specialiste per Sherbimet Shoqerore dhe Menaxhimit te Rastit Kategoria e pagës III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL. auditi….

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL.docx dr,Planifikimit

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL.docx rajoni 3

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL.docx dr,burimve

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL.docxdr,sherb social

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA VAU DEJËS VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e mesme dhe të lartë drejtuese”, i ndryshuar, Bashkia Vau Dejës, shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë për kategorinë e ulët drejtuese, për pozicionin:

 

 

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA TIRANË Rezultatet e verifikimit

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. 640-Pergjegjes Zyre – Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes, Njesia Administrative Kashar Bashkia Tirane – Kategoria: III-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. 641- Pergjegjes Zyre – Zyra e Sherbimeve Sociale, Njesia Administrative Kashar, Bashkia Tirane – Kategoria: III-b

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve për ngritjen në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. 636- Përgjegjës Sektori – Sektori i Sherbimeve te Njesive Administrative, Drejtoria e Sherbimeve Mbeshtetese, Drejtoria e Pergjithshme e Puneve Publike, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Aida Dingu

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24/06/2021 ora 11.00 Bashkia Tirane

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24/06/2021 12.00 Bashkia Tirane