BASHKIA VAU DEJËS VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicionëve të punës në institucionet e administratës shteterore dhe institucionet e pavarura” i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Vau Dejës, shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionet:

  • 2(dy) Specialistë në Sektorin e Arsimit, Rinisë, Sportit dhe Shëndetësisë
  • 1 (Një) Specialist në Sektorin Aseteve, Drejtoria Juridike, e Prokurimeve dhe Integrimit
  • 2 (Dy) Specialistë në Sektorin e GIS dhe Kadastrës, Drejtoria Planifikimit të Territorit dhe Investimeve Publike.
  • 2 (Dy) Specialistë në Sektorin e Investimeve dhe Projekteve Publike, Drejtoria e Planifikimit të Territorit dhe Investimeve Publike.
  • 3(Tre)  Specialistë në Sektorin e Shërbimit Social
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Untitled_Message
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË