Categories
VLP Institucionet e pavarura

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Vend i Lire Pune

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2014 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, si dhe Vendimit të Byrosë nr.76, date 25.02.2021 po ju dërgojmë për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, njoftimin për 2 (dy) vende të lira pune, në shërbimin civil të Kuvendit, në pozicionin:

  1. “këshilltar – juridik”, në Shërbimin Juridik.

PER ME SHUME KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

Keshilltar juridik

Categories
Shpallja e fituesit

Këshilli i Qarkut Vlorë Shpallje Fituesi

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së Nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar si dhe shpalljeve Nr. 1376 Prot, datë 02.08.2021 dhe Nr. 1398 Prot, datë 06.08.2021 për lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë në kategorinë e ulët drejtuese për pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Financës, Buxhetit dhe Shërbimeve”, institucioni i  Këshillit të Qarkut Vlorë Ju bën me dije se: 

  • Në përfundim të procedurave të konkurrimit për plotësimin e vendit të lirë për pozicionin “Përgjegjës në Sektorin e Financës, Buxhetit dhe Shërbimeve  në Këshillin e Qarkut Vlorë, në procedurën e ngritjes në detyrë në shërbimit civil sipas parashikimeve të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë shpall fitues për këtë pozicion: 

    Znj. Anisa Hyseni  me pikë në total 73 pikë nga 100 pikë maksimalja. 

Categories
VLP Institucionet e pavarura

Kolegji i Posaçëm i Apelimit Vend i Lire Pune

Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA), pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe në vendimin e Kuvendit  nr. 82/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit    nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit” i ndryshuar, rishpall:

–  1 (një) vend vakant për pozicionin “Specialist IT”

1 (një) vend vakant për pozicionin “Specialist IT”

PER ME SHUME KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

rihpallje vende vakante sp IT i pare dhe i dytë

Categories
Shpallja e fituesit

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Drejtoria Rajonale Elbasan Shpallje Fituesi

Në zbatim të Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Për nxitjen e punësimit”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Urdhërit të Kryeministrit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, i ndryshuar me  Urdhërin nr. 107, datë 13.08.2020, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 34, datë 14.09.2020 “Për mënyrën e emërimit dhe të lirimit nga detyra të punonjësve të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive që trajtohen me Kodin e Punës” i ndryshuar me Udhëzimin nr.47, datë 31.12.2020, shkresës nr.2534/1 prot, datë 10.08.2021 “Njoftim për vend të lirë pune” të AKPA-s  dhe Vendimit të Komisionit të Vlerësimit nr.2534/9 prot, datë 10.09.2021, për pozicionin e punës:1 Specialist në Sektorin e Zyrës Vendore Gramsh, në Drejtorinë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, Elbasan, (vetëm për një periudhë kohore 6 mujore të lejes së barrëlindjes së specialistes së emëruar në këtë pozicion),

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ju njofton emërimin e kandidatit si më poshtë:

  • Emërimin e përkohshëm në detyrë të Znj.Migena Bora, në pozicionin e punës, Specialiste në Sektorin e Zyrës Vendore Gramsh, në Drejtorinë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, Elbasan, (vetëm për një periudhë kohore 6 mujore të lejes së barrëlindjes së specialistes së emëruar në këtë pozicion), kategoria IV-c.

PER ME SHUME KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

NJoftim per shpalljen e fituesit Zyra Vendore Gramsh-DRAKPA Elbasan -MIGENA BORA-

Categories
Shpallja e fituesit

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Drejtoria Rajonale Tirane Shpallje Fituesi

Në zbatim të Ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Për nxitjen e punësimit”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Urdhërit të Kryeministrit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 34, datë 14.09.2020 “Për mënyrën e emërimit dhe të lirimit nga detyra të punonjësve të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive që trajtohen me Kodin e Punës” i ndryshuar, shkresës nr.2675/1 prot, datë 17.08.2021 “Njoftim për vend të lirë pune” të AKPA-s  dhe Vendimit të Komisionit të Vlerësimit nr.2675/6 prot, datë 08.09.2021 për pozicionin e punës: Arkivist/protokollist në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse,  në Drejtorinë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, Tiranë (vetëm për periudhën kohore të lejes së barrëlindjes së punonjësit të emëruar në këtë pozicion),

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ju njofton emërimin e kandidatit si më poshtë:

  • Emërimin e përkohshëm në detyrë të Znj.Bukuroshe Hila, në pozicionin e punës, Arkivist/protokollist në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë Rajonale të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, Tiranë, (vetëm për periudhën kohore të lejes së barrëlindjes së punonjësit të emëruar në këtë pozicion).

PER ME SHUME KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 

NJoftim per shpalljen e fituesit DRAKPA Tr -Bukuroshe Hila -vetem per periudhe e lejes barrelindje (3)

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

Bashkia Maliq Vend i Lire Pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive” i ndryshuar, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për  pozicionin:

  1. “Administrator Shoqeror (NE / PAK)”, ne Njesine Administrative Libonik – kategoria IV-a.
  2. “Administrator Shoqeror (NE /PAK)” , ne Njesine Administrative Gorë – kategoria IV-a.

PER ME SHUME KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

Pozicioni- Administrator Shoqeror

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

Bashkia Maliq Vend i Lire Pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin civil”i ndryshuar si dhe  të Kreut II, IV, dhe  VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, Njesia e Menaxhimit dhe Burimeve Njerezore shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil per kategorine ekzekutive për  pozicionin:

  • 1 (nje) Specialist Jurist, Bashkia Maliq –  kategoria e pages IV-a;

PER ME SHUME KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

Pozicioni- Specialist Jurist

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

Bashkia Maliq Vend i Lire Pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive” i ndryshuar, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

1 – Pozicioni  “Specialist Inspektor Tatimor Pojan”, ne Bashkine Maliq – kategoria IV-b.

PER ME SHUME KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

Pozicioni- Specialist Inspektor Tatimor Bashki

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

Bashkia Maliq Vend i Lirë Pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive” i ndryshuar, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për  pozicionin:

1- Pozicione  “Nepunes Per Rakordim Nj. A + Familje”, ne Bashkine Maliq- kategoria IV-a.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 

Pozicioni- Nepunes per Rakordim Nj. A. Familje

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

Bashkia Tiranë Vend i Lirë Pune

Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashtë për pozicionin:

664- Përgjegjës Sektori – Sektori i Sherbimeve Social, Njesia Administrative Njesia Bashkiake nr.3, Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

PER ME SHUME KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

664-627 SHPALLJE NG