Categories
Shpallja e fituesit

Komisioni i Prokurimit Publik SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut III, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18/03/2015, i ndryshuar, Njësia Përgjegjëse në Institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele ju njofton se kandidati fitues është:

INSPEKTOR, në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: III-a

Elda Hoxha

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut III, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18/03/2015, i ndryshuar, Njësia Përgjegjëse në Institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të procedurës së pranimit nga jashtë në shërbimin civil, njofton se kandidati fitues është:

Përgjegjës, në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse dhe Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Monitorimit, Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës, në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: III-a

Suada Mema

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Njësia Përgjegjëse në institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve dhe të afatit të ankimimit, njofton se për pozicionin:

 

 1. Specialist IT, pranë Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse dhe Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Monitorimit, Shërbimeve Mbështetëse dhe Financës, nëKomisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: III-b

 

 

Kandidati fitues është:

 

·  Jurgen Teta

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA KURBIN Vende të lira pune

Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, neni 22 dhe neni 26; VKM Nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira, në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreu II dhe Kreu III, Bashkia Kurbin shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë  të kategorisë III-a/1 per vendin e punës në  pozicionin :

Ø  “Përgjegjes  Sektori” Njësia Për Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj

 

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civilë të kategorisë së nivelit të ulët drejtues, në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

I -Lëvizja paralele :

 

Kushtet minimale që duhet të plotësojnë kandidatët për lëvizjen paralele janë:

Ø  Të jetë nëpunës civil i konfirmuar brenda të njëjtës kategori per te cilen aplikon;

Ø  Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

Ø  Të ketë të paktën një vlerësim pozitiv;

Kërkesa të veçanta për këtë vend pune janë :

Ø  Arsim të lartë  të  nivelit  DND/DIND/Master Shkencor për shkencat:Punë Sociale.

Ø  Të ketë pervoje pune me shume se 1 vit ne administraten publike;

Ø  Zoterimi nje gjuhe te huaj BE, (përbëjnë avantazh);

Ø  Kryerja e kualifikimeve të ndryshme ,brenda fushes (përbëjnë avantazh)

Ø  Të njohe e perdore shume mire programet baze ne kompjuter,

Ø  Të zotërojë aftësi të mira drejtuese, menaxhuese, raportuese, komunikimi me goje/shkrim, i hapur ndaj çdo sfide, me aftesi pershtatjeje ndaj ndryshimeve per transferimin e personelit, si dhe  aftesi për të punuar në grup.

Ø  Paga e pozicionit, kategoria  :III-a/1.

 

II- Përshkrimi i përgjithshëm i punës (detyrat kryesore) për këtë pozicion janë:

Ø  Për Pozicionin “Përgjegjës Sektori”, Njësia Për Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj:

 1. Koodinimi dhe bashkërendimi i procesit të Integrimit Evropian, si dhe asistencës së Bashkimit Evropian në nivel vendor;
 2. Koordinimi dhe bashkërendimi i ndihmës së huaj nga donatorët e tjerë (Partnerët për Zvillim dhe Integrim), në mbështetje të prioriteteve vendore;
 3. Monitorimi i zbatimit të projekteve të financuara nga BE dhe donatorët e tjerë;
 4. Ngritjen e Bazës së të Dhënave për projektet që zbatohen nga bashkia, të financuara nga programet e BE-së dhe donatorët e tjerë. Përditësimin periodik të saj me të dhënat financiare (shpenzimet/disbursimet) dhe rezultatet e arritura në zbatimin e projekteve, përmes përcaktimit dhe matjes së indikatorëve/treguesve të nivelit të lartë;
 5. Krijimin, në bashkëpunim me Agjencinë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore, të një Sistemi Informacioni ku të evidentohen të gjitha projektet me financim të huaj që realizohen në territorin e bashkisë (projektet që zbatohen direkt nga bashkia, ato që zbatohen nga institucionet qëndrore dhe organizatat e shoqërisë civile). Prioritet të veçantë do të kenë projektet e financuara nga Bashkimi Evropian.

III Dorëzimi dokumenteve :

        Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi në një zarf të mbyllur, në zyrën e Protokoll-Arkivit

Ø  Letër motivimi për aplikim në vendin vakant;

Ø  Një kopje të jetëshkrimit ( CV);

Ø  Nje numër kontakti dhe adresën e plotë të vendbanimit;

Ø  Fotokopje e diplomës (e noterizuar), nëse aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj duhet ta ketë të njesuar pranë Ministrisë së Arsimit;

Ø  Fotokopje e diplomës me listën e notave (të noterizuar), nëse ka një diplomë dhe listë notash të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar;

Ø  Vërtëtim të gjendjes gjyqësore;

Ø  Fotokopje të një vlerësimi vjetor;

Ø  Aktin e emërimit si nëpunës civil;

Ø  Fotokopje të librezës së punës;

Ø  Çertifikata ose dëshmi të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme;

Ø  Fotokopje të kartës së identitetit.

    Ky dokumentacion duhet të dorëzohet nga kandidati deri në datën  06.10.2021.

 IVRezultatet për verifikimin paraprak të kushteve minimale të procedurës lëvizje paralele dhe të përmbushjes së kritereve specifike të vendit të punës do të dalin në datë  11.10.2021 nëpërmjet shpalljes së listës emërore të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit të publikut.

Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve pune nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 3 ditëve pune nga data e depozitimit të saj. Konkurrimi-Intervista me gojë do të zhvillohet në ambientet e Bashkisë Kurbin (salla e mbledhjeve) në datën 21.10.2021, ora 10.00.

V/1-Në intervistë kandidatët do të vlerësohen për njohuritë e tyre në këto fusha:

Ø  Ligjin Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil”(i azhornuar);

Ø  Ligjin Nr.9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”;

Ø  Ligjin Nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”

Ø  Ligjin Nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit interesit”(i ndryshuar);

Ø  Rregulloren e Brendshme të Bashkise

V/2-Mënyra e vlerësimit të kandidatëve:

 Kandidatët do të vlerësohen nga Komisioni i Brendshëm, ngritur pranë Bashkisë Kurbin, nëpërmjet dokumentacionit të dorëzuar dhe intervistës së strukturuar me gojë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatëve është 100 pikë, të cilat ndahen përkatësisht:

a.      40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar i ndarë: 10 pikë për vlerësimin e jetëshkrimit (CV), 10 pikë për eksperiencën, 5 pikë për trajnimet, 10 pikë për kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse (organizimi dhe zhvillimi i zgjedhjeve), 5 pikë për vlerësimet pozitive.

b. 60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë;

Komisioni, në përfundim të vlerësimit, përzgjedh kandidatin, i cili renditet i pari me pikët maksimale, për t’u emëruar në pozicionin  ku ka konkurruar si: “Përgjegjes  Sektori” Njësia Për Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj në administratën e Bashkisë Kurbin. Në rast se dalin fitues më shumë se një kandidat, me pikë të barabarta, zbatohen parashikimet e pikës 23 Kreu II të Vendimit të Këshillit të Minstrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”.

 

V/3-Lista e fituesve do të shpallet në datën 25.10.2021Njoftimi do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit të publikut, në datën 25.10.2021.

 

 

 B- Procedura të ngritjes në detyrë :

 

Ø  Nese Komisioni i Brendshëm përfundon proceduruën e lëvizjes paralele pa asnjë të përzgjedhur, rinis procedura nëpërmjet procedurës së ngritjës në detyrë. Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë nëpunësit civilë të kategorisë ekzekutive, në të gjithë institucionet pjesë e shërbimit civil.

 

Ø  Dokumentet dorëzohen nga nëpunes civilë të një kategorie më të ulët, që plotësojnë minimalisht kushtet sipas pikes 2, të Kreu-t III Të VKM nr.242, datë 18.03.2015, në zyrën e Protokoll-Arkivit 06.10.2021 të Bashkisë Kurbin.

 

Ø  Në datën 11.10.2021, do të shpallet lista e verifikimit paraprak  të kandidatëve  që do të vazhdojnë konkurrimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit për publikun. Keta do të jenë ata që plotësojnë të gjitha kërkesat e përgjithshme e të vecanta , të kërkuara më siper.Ankesat nga kandidatet paraqitën në Njesinë Përgjegjëse, brenda 5 diteve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

 

Ø  Konkurrimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me  gojë , me datë 21.10.2021 Ora   1000 , Salla Mbledhjeve në Bashki.

 

Ø  Faza e vlerësimit me procedure e ngritjës në detyrë,me totalin e pikëve prej 100 pikë, është e strukturuar si vijon :

            a)20 pikë për dokumentacionin,

            b)40 pikë për vlerësimin me shkrim,

            c)40 pikë për intervistën e strukturuar me gojë.

Ø  Data e daljes së rezultateve të konkurrimit me procedurë  e ngritjes në detyrë:

–           Lista e fituesve me mbi 70 pike (mbi 70% te pikeve) ,do të shpallet datë 25.10.2021.

–           Njoftimi do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”,në faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit tek publikut, në datën 25.10.2021.

 

Për sqarime të mëtejshme mund të kontaktoni në adresën:Bashkia Kurbin email  bashkiakurbin@gmail.com

Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, neni 22 dhe neni 26; VKM Nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira, në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreu II dhe Kreu III, Bashkia Kurbin shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë  të kategorisë III-a/1 per vendin e punës në  pozicionin :

Ø  “Përgjegjës Sektori”, Sektori i Zhvillimit Ekonomik, Aseteve dhe Statistikave, Drejtoria e Financës

 

Ø  “Përgjegjës Sektori”, Sektori i Buxhetit, Drejtoria e Financës

 

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civilë të kategorisë së nivelit të ulët drejtues, në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

I -Lëvizja paralele :

Kushtet minimale që duhet të plotësojnë kandidatët për lëvizjen paralele janë:

Ø  Të jetë nëpunës civil i konfirmuar brenda të njëjtës kategori per te cilen aplikon;

Ø  Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

Ø  Të ketë të paktën një vlerësim pozitiv;

Kërkesa të veçanta për këtë vend pune janë :

Ø  Arsim të lartë  të  nivelit  DND/DIND/Master Shkencor për shkencat:Punë Sociale.

Ø  Të ketë pervoje pune me shume se 1 vit ne administraten publike;

Ø  Zoterimi nje gjuhe te huaj BE, (përbëjnë avantazh);

Ø  Kryerja e kualifikimeve të ndryshme ,brenda fushes (përbëjnë avantazh)

Ø  Të njohe e perdore shume mire programet baze ne kompjuter,

Ø  Të zotërojë aftësi të mira drejtuese, menaxhuese, raportuese, komunikimi me goje/shkrim, i hapur ndaj çdo sfide, me aftesi pershtatjeje ndaj ndryshimeve per transferimin e personelit, si dhe  aftesi për të punuar në grup.

Ø  Paga e pozicionit, kategoria  :III-a/1

II- Përshkrimi i përgjithshëm i punës (detyrat kryesore) për këtë pozicion janë:

Për Pozicionin “Përgjegjës Sektori”, Sektori i Zhvillimit Ekonomik, Aseteve dhe Statistikave, Drejtoria e Financës

a)      Ndjek dhe raporton tek Kryetari i Bashkisë realizimin e të ardhurave, duke specifikuar dhe burimin e tyre në bazë të situacioneve të konfirmuara nga Dega e Thesarit;

b)     Koordinon aktivitetin e punës midis specialistëve të tij dhe në përputhje me detyrat funksionale iu cakton detyra atyre, duke ndjekur dhe analizuar zbatimin e tyre;

c)      Nëpërmjet analizave, seminareve, interpretimeve shkresore dhe verbale të akteve normative, ligjore dhe nënligjore, kontrollit direkt dhe nëpërmjet specialistëve ndihmon në aftësimin profesional të punonjësve të bashkisë që merrën me administrimin e fondeve buxhetore;

d)     Organizon dhe drejton punën për hartimin e projektbuxhetit në respektim të plotë me kriteret procedurat, metodikat dhe afatet e përcaktuara nga Ministria e Financave;

e)      Përgatit dokumentacionin për realizimin e buxhetit të vitit financiar të mbyllur dhe pasi miratohet nga eprorit direkt, Kryetari i Bashkisë e paraqet për miratim në Këshillin Bashkiak;

f)       Koordinon punën me sektoret e tjere të bashkisë lidhur me kërkesat për  fonde dhe ia paraqet eprorit direkt për ndryshime në buxhetin e vitit ushtrimor.

Për Pozicionin “Përgjegjës Sektori”, Sektori i Buxhetit, Drejtoria e Financës

a)      Të mbajë ditarin e të ardhurave në Bashki ne mënyrë sintetike dhe analitike sipas planit kontabël  (me dokumenta justifikues);

b)     Të nxjerrë evidencën e të ardhurave në mënyrë sintetike dhe analitike të rakorduara  me zyrës e thesarit çdo date 4 të muajit;

c)      Të pergatisë dhe të pasqyrojë në mënyrë analitike dhe të vazhdueshme të dhënat e llogarive për hartimin e bilancit dhe anekseve të tij;

d)     Të mbajë ditarin e bankës sipas planit kontabël dhe të rakordojë llogaritë me ditarin e shpenzimeve dhe me ditarët e tjerë që mbajnë inspektorët e financës çdo muaj dhe e paraqet në fund të vitit për mbylljen e bilancit;

e)      Të hartojë situacionin e shpenzimeve çdo datë 4 të muajit për përdorimin e fondit nga ndërmarrjet në varësi dhe harton akt rakordimet me shpenzimet e bëra dhe gjendjen financiare të  tyre.

 

 

 

 

III Dorëzimi dokumenteve :

        Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi në një zarf të mbyllur, në zyrën e Protokoll-Arkivit

Ø  Letër motivimi për aplikim në vendin vakant;

Ø  Një kopje të jetëshkrimit ( CV);

Ø  Nje numër kontakti dhe adresën e plotë të vendbanimit;

Ø  Fotokopje e diplomës (e noterizuar), nëse aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj duhet ta ketë të njesuar pranë Ministrisë së Arsimit;

Ø  Fotokopje e diplomës me listën e notave (të noterizuar), nëse ka një diplomë dhe listë notash të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar;

Ø  Vërtëtim të gjendjes gjyqësore;

Ø  Fotokopje të një vlerësimi vjetor;

Ø  Aktin e emërimit si nëpunës civil;

Ø  Fotokopje të librezës së punës;

Ø  Çertifikata ose dëshmi të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme;

Ø  Fotokopje të kartës së identitetit.

    Ky dokumentacion duhet të dorëzohet nga kandidati deri në datën  06.10.2021.

 IVRezultatet për verifikimin paraprak të kushteve minimale të procedurës lëvizje paralele dhe të përmbushjes së kritereve specifike të vendit të punës do të dalin në datë  11.10.2021 nëpërmjet shpalljes së listës emërore të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit të publikut.

Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve pune nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 3 ditëve pune nga data e depozitimit të saj. Konkurrimi-Intervista me gojë do të zhvillohet në ambientet e Bashkisë Kurbin (salla e mbledhjeve) në datën 21.10.2021, ora 10.00.

V/1-Në intervistë kandidatët do të vlerësohen për njohuritë e tyre në këto fusha:

Ø  Ligjin Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil”(i azhornuar);

Ø  Ligjin Nr.9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”;

Ø  Ligjin Nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”

Ø  Ligjin Nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit interesit”(i ndryshuar);

Ø  Rregulloren e Brendshme të Bashkise

V/2-Mënyra e vlerësimit të kandidatëve:

 Kandidatët do të vlerësohen nga Komisioni i Brendshëm, ngritur pranë Bashkisë Kurbin, nëpërmjet dokumentacionit të dorëzuar dhe intervistës së strukturuar me gojë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatëve është 100 pikë, të cilat ndahen përkatësisht:

a.      40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar i ndarë: 10 pikë për vlerësimin e jetëshkrimit (CV), 10 pikë për eksperiencën, 5 pikë për trajnimet, 10 pikë për kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse (organizimi dhe zhvillimi i zgjedhjeve), 5 pikë për vlerësimet pozitive.

b. 60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë;

Komisioni, në përfundim të vlerësimit, përzgjedh kandidatin, i cili renditet i pari me pikët maksimale, për t’u emëruar në pozicionin  ku ka konkurruar si:

 

Ø  “Përgjegjës Sektori”, Sektori i Zhvillimit Ekonomik, Aseteve dhe Statistikave, Drejtoria e Financës

Ø  “Përgjegjës Sektori”, Sektori i Buxhetit, Drejtoria e Financës

 

në administratën e Bashkisë Kurbin. Në rast se dalin fitues më shumë se një kandidat, me pikë të barabarta, zbatohen parashikimet e pikës 23 Kreu II të Vendimit të Këshillit të Minstrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”.

 

V/3-Lista e fituesve do të shpallet në datën 25.10.2021Njoftimi do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit të publikut, në datën 25.10.2021.

 

 B- Procedura të ngritjes në detyrë :

 

Ø  Nese Komisioni i Brendshëm përfundon proceduruën e lëvizjes paralele pa asnjë të përzgjedhur, rinis procedura nëpërmjet procedurës së ngritjës në detyrë. Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë nëpunësit civilë të kategorisë ekzekutive, në të gjithë institucionet pjesë e shërbimit civil.

 

Ø  Dokumentet dorëzohen nga nëpunes civilë të një kategorie më të ulët, që plotësojnë minimalisht kushtet sipas pikes 2, të Kreu-t III Të VKM nr.242, datë 18.03.2015, në zyrën e Protokoll-Arkivit 06.10.2021 të Bashkisë Kurbin.

 

Ø  Në datën 11.10.2021, do të shpallet lista e verifikimit paraprak  të kandidatëve  që do të vazhdojnë konkurrimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit për publikun. Keta do të jenë ata që plotësojnë të gjitha kërkesat e përgjithshme e të vecanta , të kërkuara më siper.Ankesat nga kandidatet paraqitën në Njesinë Përgjegjëse, brenda 5 diteve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

 

Ø  Konkurrimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me  gojë , me datë 21.10.2021 Ora   1000 , Salla Mbledhjeve në Bashki.

 

Ø  Faza e vlerësimit me procedure e ngritjës në detyrë,me totalin e pikëve prej 100 pikë, është e strukturuar si vijon :

            a)20 pikë për dokumentacionin,

            b)40 pikë për vlerësimin me shkrim,

            c)40 pikë për intervistën e strukturuar me gojë.

Ø  Data e daljes së rezultateve të konkurrimit me procedurë  e ngritjes në detyrë:

–           Lista e fituesve me mbi 70 pike ( mbi 70% te pikeve) ,do të shpallet datë 25.10.2021.

–           Njoftimi do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”,në faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit tek publikut, në datën 25.10.2021.

 

Për sqarime të mëtejshme mund të kontaktoni në adresën:Bashkia Kurbin email              bashkiakurbin@gmail.com

Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, neni 26; VKM Nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira, në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreu II dhe Kreu III, Bashkia Kurbin shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë  të kategorisë II-b per vendin e punës në  pozicionin:

Ø  “Drejtor”, Drejtoria e Financës

 

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civilë të kategorisë së nivelit të mesëm drejtues, në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

I -Lëvizja paralele :

Kushtet minimale që duhet të plotësojnë kandidatët për lëvizjen paralele janë:

Ø  Të jetë nëpunës civil i konfirmuar brenda të njëjtës kategori per te cilen aplikon;

Ø  Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

Ø  Të ketë të paktën një vlerësim pozitiv;

Kërkesa të veçanta për këtë vend pune janë :

Ø  Arsim të lartë  të  nivelit  DND/DIND/Master Shkencor për shkencat:Ekonomike, Financë.

Ø  Të ketë pervoje pune me shume se 2 vite ne administraten publike;

Ø  Zoterimi nje gjuhe te huaj BE, (përbëjnë avantazh);

Ø  Kryerja e kualifikimeve të ndryshme ,brenda fushes (përbëjnë avantazh)

Ø  Të njohe e perdore shume mire programet baze ne kompjuter,

Ø  Të zotërojë aftësi të mira drejtuese, menaxhuese, raportuese, komunikimi me goje/shkrim, i hapur ndaj çdo sfide, me aftesi pershtatjeje ndaj ndryshimeve per transferimin e personelit, si dhe  aftesi për të punuar në grup.

Ø  Paga e pozicionit, kategoria  II-b.

 

 

II- Përshkrimi i përgjithshëm i punës (detyrat kryesore) për këtë pozicion janë:

Ø  Për Pozicionin “Drejtor”, Drejtoria e Financës

a)      Ndjek dhe raporton tek Kryetari i Bashkisë realizimin e të ardhurave, duke specifikuar dhe burimin e tyre në bazë të situacioneve të konfirmuara nga Dega e Thesarit;

b)     Informon herë pas here, për realizimin e buxhetit dhe paraqet tek Kryetari i Bashkisë për  miratim të gjitha projektvendimet për në Këshillin Bashkiak, për ndryshimet e duhura në buxhetin e vitit;sipas afateve kohore kërkesën për financim dhe evidencën në instancat qëndrore;

c)      Koordinon aktivitetin e punës midis specialistëve të tij dhe në përputhje me detyrat funksionale që ju cakton detyra atyre, duke ndjekur dhe analizuar zbatimin e tyre;

d)     Nëpërmjet analizave, seminareve, interpretimeve shkresore dhe verbale të akteve normative, ligjore dhe nënligjore, kontrollit direkt dhe nëpërmjet specialistëve ndihmon në aftësimin profesional të punonjësve të bashkisë që merrën me administrimin e fondeve buxhetore;

e)      Organizon dhe drejton punën për hartimin e projektbuxhetit në respektim të plotë me kriteret procedurat, metodikat dhe afatet e përcaktuara nga Ministria e Financave;

f)       Përgatit dokumentacionin për realizimin e buxhetit të vitit financiar të mbyllur dhe pasi miratohet nga eprorit direkt, Kryetari i Bashkisë e paraqet për miratim në Këshillin Bashkiak;

g)      Koordinon punën me sektoret e tjere të bashkisë lidhur me kërkesat për  fonde dhe ia paraqet eprorit direkt për ndryshime në buxhetin e vitit ushtrimor.

 

III Dorëzimi dokumenteve :

        Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi në një zarf të mbyllur, në zyrën e Protokoll-Arkivit

Ø  Letër motivimi për aplikim në vendin vakant;

Ø  Një kopje të jetëshkrimit ( CV);

Ø  Nje numër kontakti dhe adresën e plotë të vendbanimit;

Ø  Fotokopje e diplomës (e noterizuar), nëse aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj duhet ta ketë të njesuar pranë Ministrisë së Arsimit;

Ø  Fotokopje e diplomës me listën e notave (të noterizuar), nëse ka një diplomë dhe listë notash të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar;

Ø  Vërtëtim të gjendjes gjyqësore;

Ø  Fotokopje të një vlerësimi vjetor;

Ø  Aktin e emërimit si nëpunës civil;

Ø  Fotokopje të librezës së punës;

Ø  Çertifikata ose dëshmi të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme;

Ø  Fotokopje të kartës së identitetit.

    Ky dokumentacion duhet të dorëzohet nga kandidati deri në datën  06.10.2021.

 IVRezultatet për verifikimin paraprak të kushteve minimale të procedurës lëvizje paralele dhe të përmbushjes së kritereve specifike të vendit të punës do të dalin në datë  11.10.2021 nëpërmjet shpalljes së listës emërore të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit të publikut.

Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve pune nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 3 ditëve pune nga data e depozitimit të saj. Konkurrimi-Intervista me gojë do të zhvillohet në ambientet e Bashkisë Kurbin (salla e mbledhjeve) në datën 21.10.2021, ora 10.00.

V/1-Në intervistë kandidatët do të vlerësohen për njohuritë e tyre në këto fusha:

Ø  Ligjin Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil”(i azhornuar);

Ø  Ligjin Nr.9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”;

Ø  Ligjin Nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”

Ø  Ligjin Nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit interesit”(i ndryshuar);

Ø  Rregulloren e Brendshme të Bashkise

V/2-Mënyra e vlerësimit të kandidatëve:

 Kandidatët do të vlerësohen nga Komisioni i Brendshëm, ngritur pranë Bashkisë Kurbin, nëpërmjet dokumentacionit të dorëzuar dhe intervistës së strukturuar me gojë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatëve është 100 pikë, të cilat ndahen përkatësisht:

a.      40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar i ndarë: 10 pikë për vlerësimin e jetëshkrimit (CV), 10 pikë për eksperiencën, 5 pikë për trajnimet, 10 pikë për kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse (organizimi dhe zhvillimi i zgjedhjeve), 5 pikë për vlerësimet pozitive.

b. 60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë;

Komisioni, në përfundim të vlerësimit, përzgjedh kandidatin, i cili renditet i pari me pikët maksimale, për t’u emëruar në pozicionin  ku ka konkurruar si: “Drejtor”, Drejtoria e Financës në administratën e Bashkisë Kurbin. Në rast se dalin fitues më shumë se një kandidat, me pikë të barabarta, zbatohen parashikimet e pikës 23 Kreu II të Vendimit të Këshillit të Minstrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”.

 

V/3-Lista e fituesve do të shpallet në datën 25.10.2021Njoftimi do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit të publikut, në datën 25.10.2021

 B- Procedura të ngritjes në detyrë :

 

Ø  Nese Komisioni i Brendshëm përfundon proceduruën e lëvizjes paralele pa asnjë të përzgjedhur, rinis procedura nëpërmjet procedurës së ngritjës në detyrë. Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë nëpunësit civilë të kategorisë ekzekutive, në të gjithë institucionet pjesë e shërbimit civil.

 

Ø  Dokumentet dorëzohen nga nëpunes civilë të një kategorie më të ulët, që plotësojnë minimalisht kushtet sipas pikes 2, të Kreu-t III Të VKM nr.242, datë 18.03.2015, në zyrën e Protokoll-Arkivit 06.10.2021 të Bashkisë Kurbin.

 

Ø  Në datën 11.10.2021, do të shpallet lista e verifikimit paraprak  të kandidatëve  që do të vazhdojnë konkurrimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit për publikun. Keta do të jenë ata që plotësojnë të gjitha kërkesat e përgjithshme e të vecanta , të kërkuara më siper.Ankesat nga kandidatet paraqitën në Njesinë Përgjegjëse, brenda 5 diteve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj

Ø  Konkurrimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me  gojë , me datë 21.10.2021 Ora   1000 , Salla Mbledhjeve në Bashki.

Ø  Faza e vlerësimit me procedure e ngritjës në detyrë,me totalin e pikëve prej 100 pikë, është e strukturuar si vijon :

            a)20 pikë për dokumentacionin,

            b)40 pikë për vlerësimin me shkrim,

            c)40 pikë për intervistën e strukturuar me gojë.

Ø  Data e daljes së rezultateve të konkurrimit me procedurë  e ngritjes në detyrë:

–           Lista e fituesve me mbi 70 pike ( mbi 70% te pikeve) ,do të shpallet datë 25.10.2021.

–           Njoftimi do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”,në faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit tek publikut, në datën 25.10.2021.

 

Për sqarime të mëtejshme mund të kontaktoni në adresën:Bashkia Kurbin email                     bashkiakurbin@gmail.com

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA FINIQ Verifikimi i rezultateve paraprake

Në zbatim të nenit  26 , të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e  Burimeve Njerëzore te Bashkisë Finiq , në përfundim te verifikimit të   kandidatëve për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posacme të percaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për  pozicionin:

 • Drejtor pranë Drejtorisë së Financës– kategoria e pagës II-b;

 

Nuk ka kantidat  për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit dhe në këto kushte plotësimi i këtij vendi do të vazhdojë nëpërmjet procedurës së  pranimit për kandidatë nga jashtë shërbimit civil.

Në zbatim të nenit  26 , të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e  Burimeve Njerëzore te Bashkisë Finiq , në përfundim te verifikimit të   kandidatëve për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posacme të percaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për  pozicionin:

 • Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Publike– kategoria e pagës II-b;

 

Nuk ka kantidat  për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit dhe në këto kushte plotësimi i këtij vendi do të vazhdojë nëpërmjet procedurës së  pranimit për kandidatë nga jashtë shërbimit civil.

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE SHKOLLA E MESME TEKNOLOGJIKE “ HYSEN ÇELA “ DURRËS VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14 datë 27.05.2021 …, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla e mesme teknologjike “Hysen Cela” ju njofton krijimin e vendeve të lirë për pozicionet

 

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Shkolla Profesionale Teknologji dhe Komunikimi dhe Informimi “Fan S Noli” Korçe Vend i lire pune

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të udhëzimit nr. 14  datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit professional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit professional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”,

Ofruesi publik i AFP-së Shkolla Profesionale Teknologji Komunikimi dhe Informimi “Fan S Noli” Korçe , ju njofton krijimin e vendit të lirë për pozicionin:

 

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS VEND I LIRE PUNE

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionin vakant, si më poshtë:

 

 

 1. Drejtor, Kategoria: III-a. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”, në profilet: Inxhinieri, gjeodezi; drejtësisë, ekonomisë ose administrimit publik, në Drejtorinë Vendore të ASHK-së: Vlorë

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallje-vende-vakante-ASHK-DREJTORE-2021-VLORE

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive SHKOLLA MEKANIKE BUJQËSORE “HASAN D. GINA” LUSHNJË VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”,
Ofruesi publik i AFP-së.shkolla mekanike bujqesore “Hasan D. Gina“ Lushnje, ju njofton krijimin e vendit të lirë për pozicionin:

Mesimdhenes i teorise profesionale ne drejtimin Sherbime Mjete Motorike (me kohe te plote )

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim per levizje paralele, Shkolla Hasan D. Gina, Lushnje

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE SHKOLLA E MESME PROFESIONALE INDUSTRIALE “PAVARËSIA ” VLORË VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr 14  datë ,27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Ofruesi publik i AFP-së SHKOLLA INDUSTRIALE “PAVARESIA “VLORE , ju njofton krijimin e vendit të lirë për 1  pozicione pune  :

– Pozicioni 1.

DEGA-TEKNOLOGJI  INFORMACIONI  DHE  KOMUNIKIMI PËR PERSONELIN MESIMËDHËNËS  TE  TEORISË  PROFESIONALE  (me kohë të plotë)

– Pozicioni 1.

DEGA-TEKNOLOGJI  INFORMACIONI  DHE  KOMUNIKIMI PËR PERSONELIN MESIMËDHËNËS  TE  TEORISË  PROFESIONALE  (me kohë të plotë)

Pozicioni 1:

DEGA- SHERBIME MJETESH TRANSPORTI PËR PERSONELIN MËSIMËDHËNËS TË  PRAKTIKËS PROFESIONALE ,MOTORIST,ELEKTROAUT (me kohë të plotë)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim per vend te lire Shkolla e Mesme Industriale Pavaresia Vlore

Njoftim per vend te lire, Shkolla e mesme Industriale Pavaresia, Vlore

NJE2E5_1

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “BEQIR ÇELA” DURRES VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e  ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla e mesme profesionale “Beqir Çela”,        ju njofton krijimin e vendit të lirë për pozicionin/pozicionet:

 1. Mësimdhënës të praktikës profesionale në drejtimin Shërbime Mjetesh Transporti – 7(shtatë) mësues.
 2. Mësimdhënës të praktikës profesionale në drejtimin Elektroteknikë e Integruar me Elektronikën – 2 (dy) mësues
 3. Mësimdhënës të praktikës profesionale në drejtimin Elektroteknikë e Integruar me Elektronikën – 1 (një) mësues me kohë të pjes
 4. Mësimdhënës të praktikës profesionale në drejtimin Teknologji Informacioni dhe Komunikimi –   1 (një) mësues zëvendësues me leje lindje deri në (data.01.02.2022).

 

 1. Shënim: Një pozicion vakant në drejtimin Shërbime  Mjetesh Transporti  krijohet për arsye të mbushjes së moshës së pensionit të zotit Maksim Bengu (15 Tetor 2021)
 2. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim per levizje paralele, Shkolla Beqir Cela, Durres
Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE SHKOLLA PROFESIONALE “SALI CEKA” ELBASAN VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të udhëzimit nr. 14  datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit professional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit professional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”,

Ofruesi publik i AFP-së shkolla profesionale “Sali Ceka” Elbasan , ju njofton krijimin e vendit të lirë për pozicionet mësimdhënës të kulturës profesionale :

 • Mësimdhënës të praktikës profesionale në degën Instalues  i Sistemeve Termo-hidraulike  – 1 person
 • Mësimdhënës të praktikës profesionale në degën Hoteleri-Turizem profili Kuzhinë Pastiçeri -1 person
 • Mësimdhënës të praktikës profesionale   në degën Hoteleri-Turizem  në profilin Shërbime në Hoteleri-Turizëm në  Bare dhe Restorante -1 person.
 • Mësimdhënës i teorisë profesionale në degën  TIK. – 1 person
 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR
 • Njoftim per vend te lire, Shkolla Profesionale Sali Ceka, Elbasan
 • Njoftim per vend te lire, Shkolla Sali Ceka Elbasan