BASHKIA FINIQ Verifikimi i rezultateve paraprake

Në zbatim të nenit  26 , të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e  Burimeve Njerëzore te Bashkisë Finiq , në përfundim te verifikimit të   kandidatëve për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posacme të percaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për  pozicionin:

  • Drejtor pranë Drejtorisë së Financës– kategoria e pagës II-b;

 

Nuk ka kantidat  për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit dhe në këto kushte plotësimi i këtij vendi do të vazhdojë nëpërmjet procedurës së  pranimit për kandidatë nga jashtë shërbimit civil.

Në zbatim të nenit  26 , të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e  Burimeve Njerëzore te Bashkisë Finiq , në përfundim te verifikimit të   kandidatëve për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posacme të percaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për  pozicionin:

  • Drejtor pranë Drejtorisë së Shërbimeve Publike– kategoria e pagës II-b;

 

Nuk ka kantidat  për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit dhe në këto kushte plotësimi i këtij vendi do të vazhdojë nëpërmjet procedurës së  pranimit për kandidatë nga jashtë shërbimit civil.

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË