BASHKIA KURBIN Vende të lira pune

Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, neni 22 dhe neni 26; VKM Nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira, në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreu II dhe Kreu III, Bashkia Kurbin shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë  të kategorisë III-a/1 per vendin e punës në  pozicionin :

Ø  “Përgjegjes  Sektori” Njësia Për Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj

 

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civilë të kategorisë së nivelit të ulët drejtues, në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

I -Lëvizja paralele :

 

Kushtet minimale që duhet të plotësojnë kandidatët për lëvizjen paralele janë:

Ø  Të jetë nëpunës civil i konfirmuar brenda të njëjtës kategori per te cilen aplikon;

Ø  Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

Ø  Të ketë të paktën një vlerësim pozitiv;

Kërkesa të veçanta për këtë vend pune janë :

Ø  Arsim të lartë  të  nivelit  DND/DIND/Master Shkencor për shkencat:Punë Sociale.

Ø  Të ketë pervoje pune me shume se 1 vit ne administraten publike;

Ø  Zoterimi nje gjuhe te huaj BE, (përbëjnë avantazh);

Ø  Kryerja e kualifikimeve të ndryshme ,brenda fushes (përbëjnë avantazh)

Ø  Të njohe e perdore shume mire programet baze ne kompjuter,

Ø  Të zotërojë aftësi të mira drejtuese, menaxhuese, raportuese, komunikimi me goje/shkrim, i hapur ndaj çdo sfide, me aftesi pershtatjeje ndaj ndryshimeve per transferimin e personelit, si dhe  aftesi për të punuar në grup.

Ø  Paga e pozicionit, kategoria  :III-a/1.

 

II- Përshkrimi i përgjithshëm i punës (detyrat kryesore) për këtë pozicion janë:

Ø  Për Pozicionin “Përgjegjës Sektori”, Njësia Për Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj:

  1. Koodinimi dhe bashkërendimi i procesit të Integrimit Evropian, si dhe asistencës së Bashkimit Evropian në nivel vendor;
  2. Koordinimi dhe bashkërendimi i ndihmës së huaj nga donatorët e tjerë (Partnerët për Zvillim dhe Integrim), në mbështetje të prioriteteve vendore;
  3. Monitorimi i zbatimit të projekteve të financuara nga BE dhe donatorët e tjerë;
  4. Ngritjen e Bazës së të Dhënave për projektet që zbatohen nga bashkia, të financuara nga programet e BE-së dhe donatorët e tjerë. Përditësimin periodik të saj me të dhënat financiare (shpenzimet/disbursimet) dhe rezultatet e arritura në zbatimin e projekteve, përmes përcaktimit dhe matjes së indikatorëve/treguesve të nivelit të lartë;
  5. Krijimin, në bashkëpunim me Agjencinë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore, të një Sistemi Informacioni ku të evidentohen të gjitha projektet me financim të huaj që realizohen në territorin e bashkisë (projektet që zbatohen direkt nga bashkia, ato që zbatohen nga institucionet qëndrore dhe organizatat e shoqërisë civile). Prioritet të veçantë do të kenë projektet e financuara nga Bashkimi Evropian.

III Dorëzimi dokumenteve :

        Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi në një zarf të mbyllur, në zyrën e Protokoll-Arkivit

Ø  Letër motivimi për aplikim në vendin vakant;

Ø  Një kopje të jetëshkrimit ( CV);

Ø  Nje numër kontakti dhe adresën e plotë të vendbanimit;

Ø  Fotokopje e diplomës (e noterizuar), nëse aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj duhet ta ketë të njesuar pranë Ministrisë së Arsimit;

Ø  Fotokopje e diplomës me listën e notave (të noterizuar), nëse ka një diplomë dhe listë notash të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar;

Ø  Vërtëtim të gjendjes gjyqësore;

Ø  Fotokopje të një vlerësimi vjetor;

Ø  Aktin e emërimit si nëpunës civil;

Ø  Fotokopje të librezës së punës;

Ø  Çertifikata ose dëshmi të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme;

Ø  Fotokopje të kartës së identitetit.

    Ky dokumentacion duhet të dorëzohet nga kandidati deri në datën  06.10.2021.

 IVRezultatet për verifikimin paraprak të kushteve minimale të procedurës lëvizje paralele dhe të përmbushjes së kritereve specifike të vendit të punës do të dalin në datë  11.10.2021 nëpërmjet shpalljes së listës emërore të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit të publikut.

Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve pune nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 3 ditëve pune nga data e depozitimit të saj. Konkurrimi-Intervista me gojë do të zhvillohet në ambientet e Bashkisë Kurbin (salla e mbledhjeve) në datën 21.10.2021, ora 10.00.

V/1-Në intervistë kandidatët do të vlerësohen për njohuritë e tyre në këto fusha:

Ø  Ligjin Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil”(i azhornuar);

Ø  Ligjin Nr.9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”;

Ø  Ligjin Nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”

Ø  Ligjin Nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit interesit”(i ndryshuar);

Ø  Rregulloren e Brendshme të Bashkise

V/2-Mënyra e vlerësimit të kandidatëve:

 Kandidatët do të vlerësohen nga Komisioni i Brendshëm, ngritur pranë Bashkisë Kurbin, nëpërmjet dokumentacionit të dorëzuar dhe intervistës së strukturuar me gojë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatëve është 100 pikë, të cilat ndahen përkatësisht:

a.      40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar i ndarë: 10 pikë për vlerësimin e jetëshkrimit (CV), 10 pikë për eksperiencën, 5 pikë për trajnimet, 10 pikë për kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse (organizimi dhe zhvillimi i zgjedhjeve), 5 pikë për vlerësimet pozitive.

b. 60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë;

Komisioni, në përfundim të vlerësimit, përzgjedh kandidatin, i cili renditet i pari me pikët maksimale, për t’u emëruar në pozicionin  ku ka konkurruar si: “Përgjegjes  Sektori” Njësia Për Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj në administratën e Bashkisë Kurbin. Në rast se dalin fitues më shumë se një kandidat, me pikë të barabarta, zbatohen parashikimet e pikës 23 Kreu II të Vendimit të Këshillit të Minstrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”.

 

V/3-Lista e fituesve do të shpallet në datën 25.10.2021Njoftimi do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit të publikut, në datën 25.10.2021.

 

 

 B- Procedura të ngritjes në detyrë :

 

Ø  Nese Komisioni i Brendshëm përfundon proceduruën e lëvizjes paralele pa asnjë të përzgjedhur, rinis procedura nëpërmjet procedurës së ngritjës në detyrë. Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë nëpunësit civilë të kategorisë ekzekutive, në të gjithë institucionet pjesë e shërbimit civil.

 

Ø  Dokumentet dorëzohen nga nëpunes civilë të një kategorie më të ulët, që plotësojnë minimalisht kushtet sipas pikes 2, të Kreu-t III Të VKM nr.242, datë 18.03.2015, në zyrën e Protokoll-Arkivit 06.10.2021 të Bashkisë Kurbin.

 

Ø  Në datën 11.10.2021, do të shpallet lista e verifikimit paraprak  të kandidatëve  që do të vazhdojnë konkurrimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit për publikun. Keta do të jenë ata që plotësojnë të gjitha kërkesat e përgjithshme e të vecanta , të kërkuara më siper.Ankesat nga kandidatet paraqitën në Njesinë Përgjegjëse, brenda 5 diteve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

 

Ø  Konkurrimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me  gojë , me datë 21.10.2021 Ora   1000 , Salla Mbledhjeve në Bashki.

 

Ø  Faza e vlerësimit me procedure e ngritjës në detyrë,me totalin e pikëve prej 100 pikë, është e strukturuar si vijon :

            a)20 pikë për dokumentacionin,

            b)40 pikë për vlerësimin me shkrim,

            c)40 pikë për intervistën e strukturuar me gojë.

Ø  Data e daljes së rezultateve të konkurrimit me procedurë  e ngritjes në detyrë:

–           Lista e fituesve me mbi 70 pike (mbi 70% te pikeve) ,do të shpallet datë 25.10.2021.

–           Njoftimi do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”,në faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit tek publikut, në datën 25.10.2021.

 

Për sqarime të mëtejshme mund të kontaktoni në adresën:Bashkia Kurbin email  bashkiakurbin@gmail.com

Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, neni 22 dhe neni 26; VKM Nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira, në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreu II dhe Kreu III, Bashkia Kurbin shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë  të kategorisë III-a/1 per vendin e punës në  pozicionin :

Ø  “Përgjegjës Sektori”, Sektori i Zhvillimit Ekonomik, Aseteve dhe Statistikave, Drejtoria e Financës

 

Ø  “Përgjegjës Sektori”, Sektori i Buxhetit, Drejtoria e Financës

 

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civilë të kategorisë së nivelit të ulët drejtues, në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

I -Lëvizja paralele :

Kushtet minimale që duhet të plotësojnë kandidatët për lëvizjen paralele janë:

Ø  Të jetë nëpunës civil i konfirmuar brenda të njëjtës kategori per te cilen aplikon;

Ø  Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

Ø  Të ketë të paktën një vlerësim pozitiv;

Kërkesa të veçanta për këtë vend pune janë :

Ø  Arsim të lartë  të  nivelit  DND/DIND/Master Shkencor për shkencat:Punë Sociale.

Ø  Të ketë pervoje pune me shume se 1 vit ne administraten publike;

Ø  Zoterimi nje gjuhe te huaj BE, (përbëjnë avantazh);

Ø  Kryerja e kualifikimeve të ndryshme ,brenda fushes (përbëjnë avantazh)

Ø  Të njohe e perdore shume mire programet baze ne kompjuter,

Ø  Të zotërojë aftësi të mira drejtuese, menaxhuese, raportuese, komunikimi me goje/shkrim, i hapur ndaj çdo sfide, me aftesi pershtatjeje ndaj ndryshimeve per transferimin e personelit, si dhe  aftesi për të punuar në grup.

Ø  Paga e pozicionit, kategoria  :III-a/1

II- Përshkrimi i përgjithshëm i punës (detyrat kryesore) për këtë pozicion janë:

Për Pozicionin “Përgjegjës Sektori”, Sektori i Zhvillimit Ekonomik, Aseteve dhe Statistikave, Drejtoria e Financës

a)      Ndjek dhe raporton tek Kryetari i Bashkisë realizimin e të ardhurave, duke specifikuar dhe burimin e tyre në bazë të situacioneve të konfirmuara nga Dega e Thesarit;

b)     Koordinon aktivitetin e punës midis specialistëve të tij dhe në përputhje me detyrat funksionale iu cakton detyra atyre, duke ndjekur dhe analizuar zbatimin e tyre;

c)      Nëpërmjet analizave, seminareve, interpretimeve shkresore dhe verbale të akteve normative, ligjore dhe nënligjore, kontrollit direkt dhe nëpërmjet specialistëve ndihmon në aftësimin profesional të punonjësve të bashkisë që merrën me administrimin e fondeve buxhetore;

d)     Organizon dhe drejton punën për hartimin e projektbuxhetit në respektim të plotë me kriteret procedurat, metodikat dhe afatet e përcaktuara nga Ministria e Financave;

e)      Përgatit dokumentacionin për realizimin e buxhetit të vitit financiar të mbyllur dhe pasi miratohet nga eprorit direkt, Kryetari i Bashkisë e paraqet për miratim në Këshillin Bashkiak;

f)       Koordinon punën me sektoret e tjere të bashkisë lidhur me kërkesat për  fonde dhe ia paraqet eprorit direkt për ndryshime në buxhetin e vitit ushtrimor.

Për Pozicionin “Përgjegjës Sektori”, Sektori i Buxhetit, Drejtoria e Financës

a)      Të mbajë ditarin e të ardhurave në Bashki ne mënyrë sintetike dhe analitike sipas planit kontabël  (me dokumenta justifikues);

b)     Të nxjerrë evidencën e të ardhurave në mënyrë sintetike dhe analitike të rakorduara  me zyrës e thesarit çdo date 4 të muajit;

c)      Të pergatisë dhe të pasqyrojë në mënyrë analitike dhe të vazhdueshme të dhënat e llogarive për hartimin e bilancit dhe anekseve të tij;

d)     Të mbajë ditarin e bankës sipas planit kontabël dhe të rakordojë llogaritë me ditarin e shpenzimeve dhe me ditarët e tjerë që mbajnë inspektorët e financës çdo muaj dhe e paraqet në fund të vitit për mbylljen e bilancit;

e)      Të hartojë situacionin e shpenzimeve çdo datë 4 të muajit për përdorimin e fondit nga ndërmarrjet në varësi dhe harton akt rakordimet me shpenzimet e bëra dhe gjendjen financiare të  tyre.

 

 

 

 

III Dorëzimi dokumenteve :

        Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi në një zarf të mbyllur, në zyrën e Protokoll-Arkivit

Ø  Letër motivimi për aplikim në vendin vakant;

Ø  Një kopje të jetëshkrimit ( CV);

Ø  Nje numër kontakti dhe adresën e plotë të vendbanimit;

Ø  Fotokopje e diplomës (e noterizuar), nëse aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj duhet ta ketë të njesuar pranë Ministrisë së Arsimit;

Ø  Fotokopje e diplomës me listën e notave (të noterizuar), nëse ka një diplomë dhe listë notash të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar;

Ø  Vërtëtim të gjendjes gjyqësore;

Ø  Fotokopje të një vlerësimi vjetor;

Ø  Aktin e emërimit si nëpunës civil;

Ø  Fotokopje të librezës së punës;

Ø  Çertifikata ose dëshmi të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme;

Ø  Fotokopje të kartës së identitetit.

    Ky dokumentacion duhet të dorëzohet nga kandidati deri në datën  06.10.2021.

 IVRezultatet për verifikimin paraprak të kushteve minimale të procedurës lëvizje paralele dhe të përmbushjes së kritereve specifike të vendit të punës do të dalin në datë  11.10.2021 nëpërmjet shpalljes së listës emërore të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit të publikut.

Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve pune nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 3 ditëve pune nga data e depozitimit të saj. Konkurrimi-Intervista me gojë do të zhvillohet në ambientet e Bashkisë Kurbin (salla e mbledhjeve) në datën 21.10.2021, ora 10.00.

V/1-Në intervistë kandidatët do të vlerësohen për njohuritë e tyre në këto fusha:

Ø  Ligjin Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil”(i azhornuar);

Ø  Ligjin Nr.9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”;

Ø  Ligjin Nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”

Ø  Ligjin Nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit interesit”(i ndryshuar);

Ø  Rregulloren e Brendshme të Bashkise

V/2-Mënyra e vlerësimit të kandidatëve:

 Kandidatët do të vlerësohen nga Komisioni i Brendshëm, ngritur pranë Bashkisë Kurbin, nëpërmjet dokumentacionit të dorëzuar dhe intervistës së strukturuar me gojë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatëve është 100 pikë, të cilat ndahen përkatësisht:

a.      40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar i ndarë: 10 pikë për vlerësimin e jetëshkrimit (CV), 10 pikë për eksperiencën, 5 pikë për trajnimet, 10 pikë për kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse (organizimi dhe zhvillimi i zgjedhjeve), 5 pikë për vlerësimet pozitive.

b. 60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë;

Komisioni, në përfundim të vlerësimit, përzgjedh kandidatin, i cili renditet i pari me pikët maksimale, për t’u emëruar në pozicionin  ku ka konkurruar si:

 

Ø  “Përgjegjës Sektori”, Sektori i Zhvillimit Ekonomik, Aseteve dhe Statistikave, Drejtoria e Financës

Ø  “Përgjegjës Sektori”, Sektori i Buxhetit, Drejtoria e Financës

 

në administratën e Bashkisë Kurbin. Në rast se dalin fitues më shumë se një kandidat, me pikë të barabarta, zbatohen parashikimet e pikës 23 Kreu II të Vendimit të Këshillit të Minstrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”.

 

V/3-Lista e fituesve do të shpallet në datën 25.10.2021Njoftimi do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit të publikut, në datën 25.10.2021.

 

 B- Procedura të ngritjes në detyrë :

 

Ø  Nese Komisioni i Brendshëm përfundon proceduruën e lëvizjes paralele pa asnjë të përzgjedhur, rinis procedura nëpërmjet procedurës së ngritjës në detyrë. Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë nëpunësit civilë të kategorisë ekzekutive, në të gjithë institucionet pjesë e shërbimit civil.

 

Ø  Dokumentet dorëzohen nga nëpunes civilë të një kategorie më të ulët, që plotësojnë minimalisht kushtet sipas pikes 2, të Kreu-t III Të VKM nr.242, datë 18.03.2015, në zyrën e Protokoll-Arkivit 06.10.2021 të Bashkisë Kurbin.

 

Ø  Në datën 11.10.2021, do të shpallet lista e verifikimit paraprak  të kandidatëve  që do të vazhdojnë konkurrimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit për publikun. Keta do të jenë ata që plotësojnë të gjitha kërkesat e përgjithshme e të vecanta , të kërkuara më siper.Ankesat nga kandidatet paraqitën në Njesinë Përgjegjëse, brenda 5 diteve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj.

 

Ø  Konkurrimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me  gojë , me datë 21.10.2021 Ora   1000 , Salla Mbledhjeve në Bashki.

 

Ø  Faza e vlerësimit me procedure e ngritjës në detyrë,me totalin e pikëve prej 100 pikë, është e strukturuar si vijon :

            a)20 pikë për dokumentacionin,

            b)40 pikë për vlerësimin me shkrim,

            c)40 pikë për intervistën e strukturuar me gojë.

Ø  Data e daljes së rezultateve të konkurrimit me procedurë  e ngritjes në detyrë:

–           Lista e fituesve me mbi 70 pike ( mbi 70% te pikeve) ,do të shpallet datë 25.10.2021.

–           Njoftimi do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”,në faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit tek publikut, në datën 25.10.2021.

 

Për sqarime të mëtejshme mund të kontaktoni në adresën:Bashkia Kurbin email              bashkiakurbin@gmail.com

Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, neni 26; VKM Nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira, në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Kreu II dhe Kreu III, Bashkia Kurbin shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë  të kategorisë II-b per vendin e punës në  pozicionin:

Ø  “Drejtor”, Drejtoria e Financës

 

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civilë të kategorisë së nivelit të mesëm drejtues, në të gjitha institucionet, pjesë e shërbimit civil.

I -Lëvizja paralele :

Kushtet minimale që duhet të plotësojnë kandidatët për lëvizjen paralele janë:

Ø  Të jetë nëpunës civil i konfirmuar brenda të njëjtës kategori per te cilen aplikon;

Ø  Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;

Ø  Të ketë të paktën një vlerësim pozitiv;

Kërkesa të veçanta për këtë vend pune janë :

Ø  Arsim të lartë  të  nivelit  DND/DIND/Master Shkencor për shkencat:Ekonomike, Financë.

Ø  Të ketë pervoje pune me shume se 2 vite ne administraten publike;

Ø  Zoterimi nje gjuhe te huaj BE, (përbëjnë avantazh);

Ø  Kryerja e kualifikimeve të ndryshme ,brenda fushes (përbëjnë avantazh)

Ø  Të njohe e perdore shume mire programet baze ne kompjuter,

Ø  Të zotërojë aftësi të mira drejtuese, menaxhuese, raportuese, komunikimi me goje/shkrim, i hapur ndaj çdo sfide, me aftesi pershtatjeje ndaj ndryshimeve per transferimin e personelit, si dhe  aftesi për të punuar në grup.

Ø  Paga e pozicionit, kategoria  II-b.

 

 

II- Përshkrimi i përgjithshëm i punës (detyrat kryesore) për këtë pozicion janë:

Ø  Për Pozicionin “Drejtor”, Drejtoria e Financës

a)      Ndjek dhe raporton tek Kryetari i Bashkisë realizimin e të ardhurave, duke specifikuar dhe burimin e tyre në bazë të situacioneve të konfirmuara nga Dega e Thesarit;

b)     Informon herë pas here, për realizimin e buxhetit dhe paraqet tek Kryetari i Bashkisë për  miratim të gjitha projektvendimet për në Këshillin Bashkiak, për ndryshimet e duhura në buxhetin e vitit;sipas afateve kohore kërkesën për financim dhe evidencën në instancat qëndrore;

c)      Koordinon aktivitetin e punës midis specialistëve të tij dhe në përputhje me detyrat funksionale që ju cakton detyra atyre, duke ndjekur dhe analizuar zbatimin e tyre;

d)     Nëpërmjet analizave, seminareve, interpretimeve shkresore dhe verbale të akteve normative, ligjore dhe nënligjore, kontrollit direkt dhe nëpërmjet specialistëve ndihmon në aftësimin profesional të punonjësve të bashkisë që merrën me administrimin e fondeve buxhetore;

e)      Organizon dhe drejton punën për hartimin e projektbuxhetit në respektim të plotë me kriteret procedurat, metodikat dhe afatet e përcaktuara nga Ministria e Financave;

f)       Përgatit dokumentacionin për realizimin e buxhetit të vitit financiar të mbyllur dhe pasi miratohet nga eprorit direkt, Kryetari i Bashkisë e paraqet për miratim në Këshillin Bashkiak;

g)      Koordinon punën me sektoret e tjere të bashkisë lidhur me kërkesat për  fonde dhe ia paraqet eprorit direkt për ndryshime në buxhetin e vitit ushtrimor.

 

III Dorëzimi dokumenteve :

        Kandidati duhet të dërgojë me postë ose dorazi në një zarf të mbyllur, në zyrën e Protokoll-Arkivit

Ø  Letër motivimi për aplikim në vendin vakant;

Ø  Një kopje të jetëshkrimit ( CV);

Ø  Nje numër kontakti dhe adresën e plotë të vendbanimit;

Ø  Fotokopje e diplomës (e noterizuar), nëse aplikanti disponon një diplomë të një universiteti të huaj duhet ta ketë të njesuar pranë Ministrisë së Arsimit;

Ø  Fotokopje e diplomës me listën e notave (të noterizuar), nëse ka një diplomë dhe listë notash të ndryshme me vlerësimin e njohur në Shtetin Shqiptar, aplikanti duhet ta ketë të konvertuar atë sipas sistemit shqiptar;

Ø  Vërtëtim të gjendjes gjyqësore;

Ø  Fotokopje të një vlerësimi vjetor;

Ø  Aktin e emërimit si nëpunës civil;

Ø  Fotokopje të librezës së punës;

Ø  Çertifikata ose dëshmi të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme;

Ø  Fotokopje të kartës së identitetit.

    Ky dokumentacion duhet të dorëzohet nga kandidati deri në datën  06.10.2021.

 IVRezultatet për verifikimin paraprak të kushteve minimale të procedurës lëvizje paralele dhe të përmbushjes së kritereve specifike të vendit të punës do të dalin në datë  11.10.2021 nëpërmjet shpalljes së listës emërore të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit të publikut.

Ankesat nga kandidatët paraqiten në Njësinë Përgjegjëse, brenda 3 ditëve pune nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 3 ditëve pune nga data e depozitimit të saj. Konkurrimi-Intervista me gojë do të zhvillohet në ambientet e Bashkisë Kurbin (salla e mbledhjeve) në datën 21.10.2021, ora 10.00.

V/1-Në intervistë kandidatët do të vlerësohen për njohuritë e tyre në këto fusha:

Ø  Ligjin Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil”(i azhornuar);

Ø  Ligjin Nr.9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”;

Ø  Ligjin Nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”

Ø  Ligjin Nr.9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit interesit”(i ndryshuar);

Ø  Rregulloren e Brendshme të Bashkise

V/2-Mënyra e vlerësimit të kandidatëve:

 Kandidatët do të vlerësohen nga Komisioni i Brendshëm, ngritur pranë Bashkisë Kurbin, nëpërmjet dokumentacionit të dorëzuar dhe intervistës së strukturuar me gojë. Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatëve është 100 pikë, të cilat ndahen përkatësisht:

a.      40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar i ndarë: 10 pikë për vlerësimin e jetëshkrimit (CV), 10 pikë për eksperiencën, 5 pikë për trajnimet, 10 pikë për kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse (organizimi dhe zhvillimi i zgjedhjeve), 5 pikë për vlerësimet pozitive.

b. 60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë;

Komisioni, në përfundim të vlerësimit, përzgjedh kandidatin, i cili renditet i pari me pikët maksimale, për t’u emëruar në pozicionin  ku ka konkurruar si: “Drejtor”, Drejtoria e Financës në administratën e Bashkisë Kurbin. Në rast se dalin fitues më shumë se një kandidat, me pikë të barabarta, zbatohen parashikimet e pikës 23 Kreu II të Vendimit të Këshillit të Minstrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”.

 

V/3-Lista e fituesve do të shpallet në datën 25.10.2021Njoftimi do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit të publikut, në datën 25.10.2021

 B- Procedura të ngritjes në detyrë :

 

Ø  Nese Komisioni i Brendshëm përfundon proceduruën e lëvizjes paralele pa asnjë të përzgjedhur, rinis procedura nëpërmjet procedurës së ngritjës në detyrë. Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë nëpunësit civilë të kategorisë ekzekutive, në të gjithë institucionet pjesë e shërbimit civil.

 

Ø  Dokumentet dorëzohen nga nëpunes civilë të një kategorie më të ulët, që plotësojnë minimalisht kushtet sipas pikes 2, të Kreu-t III Të VKM nr.242, datë 18.03.2015, në zyrën e Protokoll-Arkivit 06.10.2021 të Bashkisë Kurbin.

 

Ø  Në datën 11.10.2021, do të shpallet lista e verifikimit paraprak  të kandidatëve  që do të vazhdojnë konkurrimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit për publikun. Keta do të jenë ata që plotësojnë të gjitha kërkesat e përgjithshme e të vecanta , të kërkuara më siper.Ankesat nga kandidatet paraqitën në Njesinë Përgjegjëse, brenda 5 diteve kalendarike nga shpallja e listës dhe ankuesi merr përgjigje brenda 5 ditëve kalendarike nga data e depozitimit të saj

Ø  Konkurrimi me shkrim dhe intervista e strukturuar me  gojë , me datë 21.10.2021 Ora   1000 , Salla Mbledhjeve në Bashki.

Ø  Faza e vlerësimit me procedure e ngritjës në detyrë,me totalin e pikëve prej 100 pikë, është e strukturuar si vijon :

            a)20 pikë për dokumentacionin,

            b)40 pikë për vlerësimin me shkrim,

            c)40 pikë për intervistën e strukturuar me gojë.

Ø  Data e daljes së rezultateve të konkurrimit me procedurë  e ngritjes në detyrë:

–           Lista e fituesve me mbi 70 pike ( mbi 70% te pikeve) ,do të shpallet datë 25.10.2021.

–           Njoftimi do të bëhet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”,në faqen zyrtare të Institucionit dhe në stendën e informimit tek publikut, në datën 25.10.2021.

 

Për sqarime të mëtejshme mund të kontaktoni në adresën:Bashkia Kurbin email                     bashkiakurbin@gmail.com

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË