Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE SHKOLLA TEKNIKE ELEKTRIKE “GJERGJ CANCO” VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë,,; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe funksionimit të  të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë 27.5.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesëve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla Teknike Elektrike”Gjergj Canco”Tiranë, ju njofton krijimin e vendit të lirë për pozicionet : 

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA TIRANË VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

666-Drejtor i Përgjithshëm – Drejtoria e Përgjithshme për Marredhëniet me Publikun dhe Jashtë, Bashkia Tiranë – Kategoria: II-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

666-629 shpallje NG-Dr

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

658- Pergjegjes Sektori, – Sektori i Sherbimeve Publike, Njesia Bashkiake Njesia Administrative Nr.4 Bashkia Tirane – Kategoria: III-a


nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 17/9/2021, do të njoftohen nëpërmjet faqes, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 1. 658- Pergjegjes Sektori, – Sektori i Sherbimeve Publike, Njesia Bashkiake Njesia Administrative Nr.4 Bashkia Tirane – Kategoria: III-a

nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA MALLAKASTËR SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM nr. 243, datë 18.3.2015,Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive , Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Mallakastër, njofton se nga shpalljet e datës 23.07.2021, 27.07.2021 dhe 09.08.2021, kandidatë fitues të vlerësimit për proçedurën  e pranimit nga jashtë sistemit të shërbimit civil janë :

 1. Për pozicionin: Specialist i Dhunës në Familje, Sektori i Çështjeve Sociale/Drejtoria ekonomike dhe Çështjeve Sociale,kategoria IV-b shpallet fitues  Aurora Veizaj.
 2. Për pozicionin: Specialist i Ndihmës Ekonomike, Sektori i Çështjeve Sociale/Drejtoria Ekonomike dhe Çështjeve Sociale,kategoria IV-a shpallet  fitues  Kleidja Hoxhaj.
 3. Për pozicionin: Specialist i Njësisë së Integrimit Europian , Sektori i Njësisë së Integrimit Europian, kategoria IV-b shpallet   fitues  Znj Erisa Skënderaj.
 4. Për pozicionin: Specialist Inxhinier, Sektori i Planifikimit, Projektimit dhe Lejeve të Ndërtimit/Drejtoria e Administrimit, Zhvillimit të Territorit dhe Kadastrës kategoria IV-a  shpallet  fitues   Theodhoros Gjikondaj.
 5. Për pozicionin:Specialist Zyre, Sektori i Kadastrës//Drejtoria e Administrimit,Zhvillimit të Territorit dhe Kadastrës, kategoria IV-b shpallet fitues  Arben Malasi.
 6. Për pozicionin: Specialist Jurist, Njësia Administrative Fratar, kategoria IV-b shpallet fitues  Rey Allkaj.
 7. Për pozicionin: Specialist Tatim-Taksa, Njësia Administrative Fratar, kategoria IV-b shpallet fitues    Artesa Dautaj.
 8. Për pozicionin: Specialist Pyjesh dhe Zonave të Mbrojtura, Njësia Administrative Fratar, kategoria IV-b shpallet fitues   Luan Sulaj.
Categories
Shpallja e fituesit

AUTORITETI I KONKURRENCËS SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar neni 25 dhe 26, si dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” ndryshuar me të fundit 748, datë 19.12.2018:

 

Autoriteti i Konkurrencës njofton se:

 

Pas vlerësimit paraprak të dokumenteve të kandidatëve, të paraqitur pranë Autoritetit të Konkurrencës, për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit” të Komunikimit, në Autoritetin e Konkurrencës rezulton se procedurat e lëvizjes paralele mbyllen pa asnjë kandidaturë.

 

Procedurat e konkurrimit për pozicionin e mësipërm do të vazhdojnë me kandidaturat e paraqitura për plotësimin me “Ngritje në detyrë”. Kandidatët që plotësojnë kriteret e veçanta dhe të përgjithshme dhe do të vazhdojnë konkurrimin, me procedurën e “Ngritjes në detyrë” në kategorinë e ulët drejtuese për pozicionin e mësipërm janë:

 

Znj. Paola Gjika

 

Konkurrimi për këtë pozicion do të zhvillohet në datën 29.09.2021 në orën 10.00 në ambientet e Autoritetit të Konkurrencës

Categories
Shpallja e fituesit

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe VKM nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i
ndryshuar, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), njofton se:
– Znj. Ilda Nesturi do të vazhdojë konkurimin në procedurën e lëvizjes paralele brenda së njejtës kategori.
Konkurimi:
– Intervista me gojë do të zhvillohet në ambientet e AKEP (Salla e Mbledhjeve), Rr.Reshit Çollaku, në datën 01.10.2021, ora 12:00.

Kandidatët do të vlerësohen nga Komiteti i Pranimit për Lëvizje Paralele (KPLP), nëpërmjet dokumentacionit të dorëzuar dhe intervistës së strukturuar me gojë.
Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatëve është 100 pikë, të cilat ndahen përkatësisht:
a. 40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar i ndarë në: 20 pikë për përvojën, 10 pikë për
trajnime dhe kualifikime në fushën përkatëse, si dhe 10 pikë për certifikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individuale në punë, në rastet kur procesi i certifikimit nuk është kryer.
b. 60 pikë për intervistën e strukturuar me gojë.
Komiteti, në përfundim të vlerësimit, përzgjedh kandidatin, i cili renditet i pari me pikët maksimale, për t’u emëruar në pozicionin Inspektor i Kontrollit të Shërbimeve Postare dhe Regjistrarëve të domain.al.
Në rast se rezultojnë fitues më shumë se një kandidat, me pikë të barabarta, zbatohen parashikimet e pikeës 23, Kreu II të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar.

Lista e fituesve me mbi 70 pikë (mbi70%) do të njoftohet në datën 01.10.2021.
Njoftimi fituesit do të publikohet: në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në faqen zyrtare të AKEP në datën 07.10.2021.

Categories
VLP Institucionet e pavarura

INSPEKTORATI I LARTË I DEKLARIMIT DHE KONTROLLIT TË PASURIVE DHE KONFLIKTIT TË INTERESAVE VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, datë 30.5.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, neni 26 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18.3.2015,“Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e  ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, njofton se;

 

 1. a) Në Administratën e tij ka 1 (një) vend të lirë pune të nivelit të ulët drejtues, në pozicionin Përgjegjës Sektori, në Sektorin e Administrimit të IT.
 2. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim dt. 22.9.2021 Pergjegjes Sektori IT
Categories
VLP Institucionet e pavarura

INSTITUTI I STATISTIKAVE

Instituti i Statistikave (INSTAT), kërkon të punësojë punonjës me kontratë pune në pozicionet:
“Specialist Prokurimi” në kuadër të Censit të Popullsisë dhe Banesave

“SPECIALIST PROKURIMI”

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Specialist Prokurimesh ne kuader te Cens

 

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA POGRADEC SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi”, po ju informojmë se Institucioni i Bashkisë Pogradec, njofton se dërgon material për përfundimin e afatit të dorëzimit të dokumentacionit për pranim në shërbimin zjarrfikës për pozicionin :

 • “Punonjës Operacional”, në Sektorin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi, Bashkia Pogradec

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi”, po ju informojmë se Institucioni i Bashkisë Pogradec , në përfundim të procedurës për pranim në shërbimin zjarrfikës, shpallur më datë  07.09.2021

Njofton 

 

 1. Për pozicionin “Punonjës operacional “, në Sektorin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi, kandidati që kalon në fazën e dytë të konkurrimit është:

 

 

 1. Kësmet  Latifllari