Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA HIMARË VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut II dhe III, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“, i ndryshuar me VKM nr. 748, datë 19.12.2018, Bashkia Himarë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë për pozicionin:

Categories
Shpallja e fituesit

KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut  VII,  të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele  periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, ju njoftojmë se:

 

Për procedurën e lëvizjes paralele për 1 (një) vend të lire pune të kategorisë ekzekutive, për pozicionin specialist në Sektorin e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve në DADSIT, në përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk është paraqitur asnjë kandidaturë.

 

 

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA VAU DEJES REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut IV, pika 2 e Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, në përfundim të fazës së verifikimit paraprak për lëvizje paralele, njofton se për  pozicionet:

 

  • Specialist në Sektorin e Buxhetit dhe Financës
  • Specialist në Sektorin e Kontrollit dhe Borxhit Tatimor

 

 

 

Mbyllet procedura e lëvizjes paralele për kategorinë ekzekutive pa konkurentë dhe pa fitues.

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA RROGOZHINË SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 32, të Ligjit Nr. 152/2013,“Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut VIII, të Vendimit Nr.118, datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar,

Njësia përgjegjëse në Bashkine Rrogozhinme, në përfundim të procedurës së pranimit, njofton se:

“Sekretar i Përgjithshem”

  • kandidati fitues është:
  1. Z. Elton SULA
Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA KONISPOL Rezultatet e verifikimit paraprak

Ne zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nënpuëesin civil” , i ndryshuar dhe Vendimin Nr. 242 “Për  Plotësimin e vendeve të lira në Kategorine e ulet dhe të mesme Drejtuese”, dhe Vendimi i Keshillit te Ministrave  Nr .243, date 18.03.2015 “Për pranimin , lëvizjen paralele, periudhen e proves dhe emërimin në kategorine ekzekutive”,  Bashkia Konispol në përfundim të afatit për  dorëzimin e  dokumentacionit per levizje paralele per pozicionin :

 

 

  • 1 (nje) Specialist i Bujqesise, Bashkia Konispol –  kategoria e pages IV-a;

 

 

Rezulton se nuk  u paraqit asnje kandidat. Për këtë arsye do të vazhdohet me konkurimin nëpërmjet Pranimit në Sherbimin Civil.