Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

Agjensisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive Shkolla e  Mesme Profesionale “ Beqir Cela “ Durres VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të  Ligjit nr.15  /2019, “Për nxitjen e punësimit ; të ligjit nr.15 / 2017 “ Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë “, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 ” Për Krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjensisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të Udhëzimit nr. 14, datë 27.5.2021 “ Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”

Ofruesi publik  i AFP – së  Shkolla e  Mesme Profesionale “ Beqir Cela “ Durres, ju njofton krijimin e    vendit të lirë  për pozicionin –

 • Mësimdhënës të praktikes profesionale ne drejtimin Sherbime Mjetesh Transporti -7(shtate) mesues
 • Mësimdhënës të praktikes profesionale ne drejtimin Elektronike e Integruar me Elektroniken -2 (dy)mesues
 • Mësimdhënës të praktikes profesionale ne drejtimin Elektronike e Integruar me Elektroniken -1 (nje)mesues me kohe te pjesshme
 • Mësimdhënës të praktikes profesionale ne drejtimin Teknologji  Informacioni dhe komunikimi -1(nje) mesues zevendesim leje lindje deri ne daten(01.02.2022)
 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim per vende vakante Beqir Cela Durres
Categories
VLP Institucionet e pavarura

INSTITUTI I STATISTIKAVE VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
Instituti i Statistikave shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:
1. Specialist – Sektori i Gjeoinformacionit (GIS), Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

kodi 136_Specialist ne Sektorin e Gjeoinformacionit (GIS)

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA LEZHË SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të pikës 31 të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Raportit të Komitetit të
Pranimit dhe Ngritjes në Detyrë të datës 11.10.2021, Njësia Përgjegjese e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Lezhë, në përfundim të procedurës së ngritjes ne detyrë, dhe pranimit në shërbimin civil
për pozicionin:

1. Drejtor në Drejtorinë e Financës dhe Buxhetit – Kategoria II-b.
Lista e kandidateve fitues është si më poshtë:

1. Znj. Brikena Vuksani

Kandidatët që kanë marrë më pak se 70 pikë do të njoftohen me e-mail për rezultatet e arritura.

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK PËR ZONËN VERILINDORE VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

DROFPPZVL, ju njofton krijimin e levizjes paralel për pozicionin :

 

Mesimedhenes  me kohe te pjesshme per kursin, Rrobaqepsi ,Kuzhine, Parukeri : -Rajoni F-Arrez:  -3 persona

Mesimedhenes  me kohe te pjesshme per kursin, Hoteleri-Turizem :  -Rajoni Puke: -1 person

Mesimedhenes  me kohe te pjesshme per kursin, Parukeri: -Rajoni Tropoje:  -1 person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR zona verilindore levizje paralele

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “26 MARSI” KAVAJË VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Ofruesi publik i AFP-së, Shkolla e Mesme Profesionale “26 Marsi” Kavajë, ju njofton krijimin e vendit të lirë për pozicionin

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE SHKOLLA E MESME PROFESIONALE INDUSTRIALE “PAVARËSIA ” VLORË VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr 14  datë ,27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Ofruesi publik i AFP-së SHKOLLA INDUSTRIALE “PAVARESIA “VLORE , ju njofton krijimin e vendit të lirë për 1  pozicione pune  :

– Pozicioni 1.

DEGA-TEKNOLOGJI  INFORMACIONI  DHE  KOMUNIKIMI PËR PERSONELIN MESIMËDHËNËS  TE  TEORISË  PROFESIONALE  (me kohë të plotë)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim per vend te lire Pavaresia Vlore

 

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE SHKOLLA E MESME PROFESIONALE TREGTARE VLORË VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr 14  datë, 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Ofruesi publik i AFP-së Shkolla Tregtare Vlorë, ju njofton krijimin e vendit të lirë për pozicione pune :

 

 

Pozicioni 1:

DEGA – HOTELERI TURIZËM PËR PERSONELIN MËSIMËDHËNËS TË  TEORISE PROFESIONALE  (me kohë të plote )

Pozicioni 1:

DEGA – HOTELERI TURIZËM PËR PERSONELIN MËSIMËDHËNËS TË PRAKTIKES  PROFESIONALE  (me kohë të pjeseshme )

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR SHKOLLA TREGTARE VLORE

TRGTARE VLORE NJOFTIM VEND I LIRE

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

Agjensia Kombëtare e punësimit dhe aftësive SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “ NAZMI RUSHITI “PESHKOPI VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të  Ligjit nr.15  /2019, “Për nxitjen e punësimit ; të ligjit nr.15 / 2017 “ Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë “, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 ” Për Krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjensisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të Udhëzimit nr. 14, datë 27.5.2021 “ Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”

Ofruesi publik  i AFP – së  – shkolla e  mesme profesionale “ Nazmi Rushiti “ Peshkopi, ju njofton krijimin e    vendit të lirë  për pozicionin

Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “NDRE MJEDA’BUSHAT, VAU-DEJES VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14,datë 27.05.2021 …, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Ofruesi publik i AFP- së , shkolla e Mesme Profesionale “Ndre Mjeda”, ju njofton krijimin e vendit të lire për pozicionin :

 • 1 mësimdhënes i Teorisë Profesionale , në drejtimin Veterinari me kohë të plotë,
 • 1 mësimdhënes i Teorisë Profesionale , në drejtimin Bujqësi me kohë të plotë.
 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR NDRE MJEDA BUSHAT
Categories
VLP Institucionet e administratës shtetërore

AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “ KOLIN GJOKA “ LEZHË VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formiminprofesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Përkrijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; tëudhëzimit nr.14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

 

Shkolla Profesionale “Kolin Gjoka”,ju njofton krijimin e vendeve të lira për pozicionet:

 

 • -Mësimdhënës të formimit teorik , drejtimi Shërbime Sociale dhe Shëndetësore ,me kohë të plotë, 1 (një) person
 • -Mësimdhënës të formimit teorik , drejtimi Teknologji Ushqimore ,me kohe të plotë, 1 (një) person
 • -Mësimdhënës të formimit teorik , drejtimi TIK,me kohë të plotë, 1 (një) person
 • Mësimdhënës të formimit praktik , drejtimi TIK,me kohe te plote, 1 (një) person
 • Mësimdhënës të formimit praktik , drejtimi Shërbime Sociale dhe Shëndetësore ,me kohe të pjesshme, (12orë/jave), 1(një ) person
 • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR KOLIN GJOKA LEZHE NJOFTIM VEND I LIRE
 • KOLIN GJOKA LEZHE, VEND I LIRE