Bashkia Mallakastër Vende te lira pune

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura” i ndryshuar ; si dhe të Kreut II, III, IV të Vendimit Nr. 242,datë 18/03/2015,i ndryshuar të Këshillit të Ministrave,’’për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese’’ Bashkia Mallakastër shpall proçedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë dhe pranimit në shërbimin civil për kategorinë e ulët dhe të  drejtuese, për grupin e pozicioneve:

1-Pergjegjes i Burimeve Njerezore
2-Pergjegjes i Auditit te Brendshem
3-Pergjegjes i Njesise se Integrimit Europian
4-Specialist i Burimeve Njerezore

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË