KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE VEND I LIRË PUNE

Në zbatim të nenit 26, kreut V të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,vendimit nr.242, të Këshillit të Ministrave datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, kreu II,“Lëvizja paralele brenda së njëjtës kategori“, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, njofton se:

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë së ulët drejtuese. Kategoria e pagës III-a.

SHEF NË SEKTORIN E PROGRAMEVE TË EDUKIMIT TË ZGJEDHËSVE NË DREJTORINË E KOMUNIKIMIT

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR dbnj_211124_njoftim per vendin e lire te punes shef i Sektori i Programit te Edukimit te Zgjedhesvee

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË