NJOFTIM PËR VEND PUNE “Për lëvizjen paralele  dhe ngritjen në detyrë  në  nivelin e ulët drejtues për plotësimin e vendit të lirë  të punës në Administratën e Bashkisë Kurbin” Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013, datë 30.05.2013 “... më shumë

Specialist – Sektori i Marredhenieve me Jashte dhe Integrimit, , Instituti Statistikave 23-lista e fituesit   Specialist – Sektori i Publikimeve dhe Marketingut, retoria e Komunikimit dhe Publikimeve, , Instituti Statistikave 27-liste fit... më shumë

1)Pergjegjes – Sektori i Planikimit dhe Monitorimit te Mbledhjes se te Dhenave, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave 32-... më shumë