KËSHILLI QARKUT DIBER ___ NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NE DETYRE NE SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E ULET DREJTUESE  (Pergjegjes Sektori)     Pergjegjes i Sektorit te Projekteve Rajonale dhe Urbanistikes ... më shumë

Specialist, në Sektorin e Pyjores, Drejtoria e Bujqësisë dhe e Pyjeve Specialist Jurist, në Sektorin e Shqyrtimit të kërkesave për rregjistrimin e akteve të marrjes së tokës në pronësi (AMTP), Drejtoria Juridike, Drejtoria e Përgjithshme Juri... më shumë

  NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Inxhinierike /Arsimi i Lartë/Ushtarak  etj” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”  ... më shumë

Rezultatet e verifikimit Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfund... më shumë