DREJTORIA E BURIMEVE NJEREZORE SHPALLJE PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË TË KATEGORISË SË LARTË DREJTUESE NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE, NGRITJES NË DETYRË OSE PRANIMIT NGA JASHTË NË SHËRBIMIN CIVIL         ... më shumë

                      BASHKIA PUSTEC     SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   Lloji i diplomës niveli minimal i diplomës “Bachelor ” Master Profesional” ose te barazvlefshem... më shumë

Shkolla e Magjistraturës    Lënda: Njoftim për datën e vlerësimit me shkrim (testimi) dhe intervistës së strukturuar me gojë “Për pranim në shërbimin civil”, për konkursin 1 (një) vend vakant “Sekretar arkiv-protokolli/Sekretar dr... më shumë

Shkolla e Magjistraturës    Lënda: Njoftim për datën e vlerësimit me shkrim (testimi) dhe intervistës së strukturuar me gojë “Për pranim në shërbimin civil”, për konkursin 1 (një) vend vakant “Sekretar shkencor për Formimin Fille... më shumë

Kodi 53_ Rezultati per fituesin Kodi 51_ Rezultate Perfundimtare Kodi 9_ 3 Specialist Programist _fitues Kodi 8_ Specialist Rrjeti_ Fitues