Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe të Kreut II, dhe III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për Pranimin, Lëvizjen Paralele, Periudhën e Provës dhe Emërim... më shumë

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” të ndryshuar  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë  ekzekutive”, t... më shumë

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorë shpall procedurat e pranimit... më shumë

Njësia përgjegjëse në Bashkinë Mat në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele për pozicionin ”Specialist I Emergjencave Civile në Sektorin e Emergjencave Civile ”, Bashkia Mat – Kandidati fitues është : – 1. Z. ... më shumë

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, te ndryshuar si dhe të Kreut II dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Autoriteti i Konkurrences shpall procedurat e lëv... më shumë

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Ba... më shumë

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III dhe VIII, të Vendimit Nr. 118, datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Diber shpall procedurat e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë... më shumë