Vend vakant per specialist ne sektorin e Auditit. Ju lutem bashkangjitur do te gjeni detyrat funksionale dhe kriteret  e pozicionit klikoni në linkun e bashkangjitur : Specialist ne Sektorin e Auditit   Për  pozicionin vakant kandidatët duhe... më shumë

Në zbatim të neneve 22,23,24,25  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për  plotësimin e vendeve të lira të punës në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”ndryshuar me VKM ... më shumë

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Marrëdhënieve me P... më shumë

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”... më shumë

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,’ VKM-së Nr.142 datë 12.03.2014, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe i... më shumë

Në zbatim të Nenit 22 dhe të Nenit 25, të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë shpall procedurat e lëvizjes p... më shumë

Në  zbatim nenit 26 të ligjit nr.152/2013,” Për nëpunësin civil “ I ndryshuar , VKM-së nr.242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese , Njësia e Menaxhimit  të Burimeve Njerë... më shumë