Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paral... më shumë

  NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK      PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORITE  E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)   Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si ... më shumë

  Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Korçë shpall procedurat e ... më shumë

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE   Niveli minimal i diplomës “Master profesional” Kategoria e pagës III.b     Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/20... më shumë

NJOFTIM     Ne zbatim te ligjit Nr.152/2013 “Per nepunesin civil” , i ndryshuar dhe Vendimi i Keshillit te Ministrave  Nr .243, date 18.03.2015 “Per pranimin , levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”... më shumë

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE   Për lëvizjen paralele në detyrë dhe pranimin ne sherbimin civil,  në nivelin ekzekutiv për plotësimin e vendeve të lira të punës në Administratën e Bashkisë Gramsh   KREU I-Lëvizja paralele në detyre n... më shumë

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit nr. 118, datë 05/03/2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nivelit të lartë drej... më shumë

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE TE ULËT DREJTUESE Drejtor i Drejtorisë së Licensimit dhe Monitorimit te Tregut Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për N... më shumë

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST), TË ULËT DHE TË MESME DREJTUESE         Drejtor në Drejtorinë e Planifikimit të Zhvillimit të Territorit në Bashkinë... më shumë

 NJOFTIM FITUESI  PËRFUNDIMTAR, PËR POZICION PUNE NË SHERBIM CIVIL- B.MIRDITË                                                                                       D... më shumë