Categories
VLP Institucionet e pavarura

KESHILLI I QARKUT TIRANE-VENDE TE LIRA PUNE

KESHILLI I QARKUT TIRANE-VENDE TE LIRA PUNE

Per me teper klikoni ne link bashkengjitur shpallje pozicioni pergjegjes seksioni per administrimin e tokes

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA BERAT-VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Berat  mbeshtetje të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe  të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele  peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”​ ​  ka vendosur publikimin   për vendet e lira të punës për procedurën   levizje  paralele  dhe   pranim në Shërbimin Civil  per kategorinë  Ekzekutive    per pozicionet :
  • Specialist i sipërmarrjes dhe biznesit​, Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik, Kategoria III-b
  • Specialist  i vlerësimit të taksave dhe tarifave të biznesit  ,  në Drejtorine e  Taksave  dhe Tarifave  , kategoria  III-b        
  1. Specialist  per Mbledhjen dhe Monitorimin e Borxhit ,  në Drejtorine e  Taksave  dhe Tarifave, kategoria  IV-a  Per me teper klikoni ne link bashkengjitur Kerkese_per_publikim (3)
Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA LUSHNJE-VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA LUSHNJE-VENDE TE LIRA PUNE-VENDE TE LIRA PUNE

Per me teper klikoni ne link bashkengjitur Kerkese_per_Publikim (2)

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA VAU I DEJES-VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA VAU I DEJES-VENDE TE LIRA PUNE- Per me teper klikoni ne link bashkengjitur

Specialist i prokurimeve publike

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA BERAT-VENDE TE LIRA PUNE

 Bashkia Berat  mbeshtetje të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe  të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele  peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”​ ​  ka vendosur publikimin   për vendet e lira të punës për procedurën   levizje  paralele  dhe   pranim në Shërbimin Civil  per kategorinë  Ekzekutive    per pozicionet :
 
1(një)Specialist i njësisë për mbrojtjen e fëmijëve, në Sektorin e  Çështjeve Sociale   Drejtorine e Shërbimit Social  , kategoria  III-b        
1(një)Specialist për Specialist për Menaxhimin e Rasteve të Dhunës në Familje dhe Barazisë Gjinore, në Drejtorine e Shërbimit Social, kategoria  III-b                                                                  Per me teper klikoni ne link bashkengjiturKerkese_per_publikim (1)
Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA BERAT-VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Berat  mbeshtetje të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe  të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele  peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”​ ​  ka vendosur publikimin   për vendet e lira të punës për procedurën   levizje  paralele  dhe   pranim në Shërbimin Civil  per kategorinë  Ekzekutive    per pozicionet :
  • Specialist   Kulture ,  në Drejtorine e Arsimit , Kulturës dhe Rinisë,  , kategoria  III-b
  1. Specialist  Rinie  në  Drejtorinë e  Arsimit, Kulturës dhe Rinisë, kategoria  IV-a

Kerkese_per_publikim

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA BERAT-VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Berat në zbatim të nenit 25 dhe 26 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,  ka vendosur   për të publikuar   vendet  e lira te punes 
 , për kategorinë  e  Ulët   Drejtuese  për pozicionet  :
 
1.Përgjegjës Sektori për Projektet dhe Integrimin Evropian, në Drejtorinë  e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik  . 
2.Përgjegjës Sektori për Çështjet Sociale, Drejtoria e Shërbimit Social​ -Per me teper klikoni ne link bashkengjitur Kerkes_per_publikim
Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA BERAT-VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Berat në zbatim të nenit 26 të ligjit  152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar,  ka vendosur   për të publikuar   per vendet  e lira te punes 
 , për kategorinë  e  Mesme  Drejtuese  për pozicionet  :
 
1.Drejtor  në Drejtorinë e  Planifikimit Urban, Lejeve dhe Monitorimin e Investimeve  . 
2.Drejtor  në Drejtorinë  e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimin Ekonomik -Per me teper klikoni ne link bashkengjitur Kerkese_per_publikim (2)
Categories
Shpallja e fituesit

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK-SHPALLJA E FITUESIT

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT

PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Lloji i diplomës: Shkenca Juridike, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit Nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar,

Njësia Përgjegjëse në institucionin e Komisionit të Prokurimit Publik, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin:

  1. Specialist Jurist, pranë Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse, në Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:

 

  • Emira Allmuça

 

Categories
VLP njësitë e qeverisjes vendore

BASHKIA LUSHNJE-VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA LUSHNJE-VENDE TE LIRA PUNE- Per me teper klikoni ne link bashkengjitur

kerkese_per_publikim