NJOFTIM FITUESI

PËR LËVIZJE PARALELE

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

 

Nr._____ Regj                                                                 Date:__/__/2018

 

 

  • Specialist Drejtoria e Planifikimit dhe Perballimit te Emergjencave Civile dhe Krizave, Kategoria Ekzekutive

 

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe si dhe pikës 22 të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,

Njësia përgjegjëse në  Bashkise Diber në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, njofton se:

  • kandidati fitues është:
  1. Z.Nexhat Feta

 

 

 

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse

Shkelqim Murrja