NJOFTIM PËR SHPALLJE FITUESI

 

 

 

Në zbatim të Kreut V neni 26 e ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, pika 39 Kreu III Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242 datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Elbasan shpall fitues në procedurën e ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët drejtuese në pozicionin (Përgjegjës, Sektori i Trajnimit dhe Zhvillimit të Karrierës në Drejtorinë e Administratës e Burimeve Njerëzore) si më poshtë:

 

 

Përgjegjës, Sektori i Trajnimit dhe Zhvillimit të Karrierës në Drejtorinë e Administratës e    Burimeve Njerëzore – Kategoria IIIA/1

 

  1. Iris Batalli