Bashkia Kuçovë, në zbatim të nenit 25 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, ka përfunduar procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil, për pozicionin e shpallur për konkurrim, Përgjegjës i Sektorit Juridik dhe Informimit të Publikut në Drejtorinë Juridike (“Shkenca Juiridike”).

Për sa më sipër,  bëjmë njoftimin për publikim në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, se asnje kandidat nuk plotëson kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil.