Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015Për vetqeverisjen vendore” neni 64, germa j; të Ligjit nr. 152/2013Për Nëpunesin Civil”, neni 18 dhe 19 ; të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 108 datë 26.02.2014Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, pika 11;  të Vendimit të Këshillit Bashkiak  nr. _32_ datë 01.07.2016   “Për miratimin e nivelit të pagave dhe strukturës të Bashkisë Mallakastër  për vitin 2016”,  miratuar ky Vendim nga Prefekti i Qarku me shkresë nr.653/1  prot datë 08.07.2016 ;  të Urdhrit ekzekutiv të Kryetarit të Bashkisë me nr 155nr1283/1prot.,  datë 12.07.2016“Për miratimin e strukturës organizative dhe pagat përkatëse per Bashkinë Mallakastër dhe Njësitë Administrative Qendër , Fratar , Hekal , Aranitas , Kutë , Greshicë , Selitë për vitin 2016”, Raportit të NjMB-së për   “Planin vjetor të pranimeve në shërbim civil për vitin 2016 sipas listës së mëposhtme të pozicioneve me kategoritë, klasat dhe grupet përkatëse të administrimit.

 

Lexo më shumë plani vjetor te pranimeve ne sherbim civil