Nr 483/1regj.                                                                                 Datë,19/02/2019

 

URDHËR I BRENDSHËM

Nr.     46    Datë     19    /    02     /2019

PËR

“MIRATIMIN E PLANI VJETOR TË  PRANIMEVE NË SHËRBIMIIN CIVIL NË BASHKINË MALLAKASTËR,PËR VITIN 2019”

 

Në mbështetje të Neni 64, gërma  J  Ligjit  Nr. 139/2015,datë 17.12.2015Për vetëqeverisjen vendore”, Neneve 18 dhe 19Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin Civil”,i ndryshuar, të pikës 11VKM-së Nr. 108,datë 26.02.2014Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, VKB-së nr.91,datë 20.12.2018; konfirmuar nga Prefektura me shkresën nr.2109/2 Prot  datë 28.12.2018 Kthim përgjigje për ligjshmërinë e vendimeve të Këshillit Bashkiak Mallakastër”; në  Urdhrin Ekzekutiv nr. 391 datë 31.12.2018 të Kryetarit të Bashkisë, për zbatimin e vendimeve të Këshillit të Bashkisë, datë 20.12.2018,  raportit të NJMB-së për “ Planin vjetor të pranimeve në shërbimin civil në Bashkinë Mallakastër , për vitin 2019”, sipas listës së mëposhtme të pozicioneve me kategoritë ,klasat dhe grupet përkatëse të administrimit.

Urdhëroj

  1. Miratimin e planit vjetor të pranimeve në shërbimin civil në Bashkinë Mallakastër për vitin 2019 sipas listës së mëposhtme të pozicioneve me kategoritë,klasat dhe grupet e administrimit.

 

Nr.

Rendor

Pozicioni    Bashkia Mallakastër Vend

Vakant

Kategoria

Klasa

Grupi

administrimit

 
1. Përgjegjës  Sektori

Sektori Protokollit

1 (një) III-a/1 I posaçëm  
2. Përgjegjës Sektori

Sektori Auditit të Brendshëm

1 (një) III-a/1 I posaçëm  
3. Specialist

Sektorit të Auditit të Brendshëm

1(një) IV-a I posaçëm  
4. Drejtor Drejtorie

Drejtoria së çështjeve Sociale

1(një) II-b I posaçëm  
5. Specialist për ndihmën ekonomike

Sektori Shërbimit Social të Integruar

1(një) IV-a I posaçëm  
6. Specialist

Sektori Shërbimit Social të Integruar

1(një) IV-b I posaçëm  
7. Përgjegjës Sektori

Sektori Kulturës,Turizmit dhe Sporteve

1(një) III-a/1 I posaçëm  
8. Specialist turizmi dhe i trashëgimisë  kulturore

Sektori Kulturës,Turizmit dhe Sporteve

 

1(një) IV-b I posaçëm  
9. Përgjegjës Sektori

Sektori  Arsimit dhe Shëndetit Parësor

1(një) III-a/1 I posaçëm  
10. Specialist i çështjeve arsimore

Sektori Arsimit dhe Shëndetit Parësor

1(një) IV-b I përgjithshëm  
11. Përgjegjës Sektori

Sektori i Pyjeve dhe i Mjedisit

1(një) III-a/1 I posaçëm
12. Specialist

Sektori Pyjeve dhe Mjedisit

1 (një) IV-b I posaçëm
13. Përgjegjës Sektori

Sektori i Menaxhimit të Tokës Bujqësore

1(një) III-a/1 I posaçëm
14. Specilaist i bujqësisë

Sektori Menaxhimit të Tokës bujqësore

1(një) IV-b I përgjithshëm
15. Përgjegjës Sektori

Sektori Mbrojtja e Konsumatorit dhe Shërbimeve Veterinare

1(një) III-a/1 I posaçëm
16. Specialist (Veteriner)

Sektori Mbrojtja e Konsumatorit dhe Shërbimeve Veterinare

1 (një) IV-b I posaçëm
17. Specialist (Veteriner)

Sektori Mbrojtja e Konsumatorit dhe Shërbimeve Veterinare

1 (një) IV-b I posaçëm
18. Përgjegjës Sektori

Sektori Planifikimit të Territorit dhe i Projektimit

1(një) III-a/1 I posaçëm
19. Specialist

Sektori Planifikimit të Territorit dhe i Projektimit

1(një) IV-a I posaçëm
20. Përgjegjës

Sektori i Koordinimeve dhe Projekteve te BE

1(një) III-a/1 I posacem
21. Specialist

Sektori i Koordinimeve dhe Projekteve te BE

1(një) IV-b I posaçëm
22. Specialist

Sektori i Koordinimeve dhe Projekteve te BE

1(një) IV-b I posaçëm
23. Përgjegjës

Sektori i Financës

1(një) III-a/1 I posaçëm
24. Specialist

Sektori i Financës

1(një) IV-a I posaçëm
25. Specialist asetesh

Sektori i Financës

1(një) IV-a I posaçëm
26. Specialist

Sektori i Tatim-Taksave

1(një) IV-b I posaçëm
27. Specialist

Sektori i Tatim-Taksave

1(një) IV-b I posaçëm
28. Specialist

Sektori Juridik

1(një) IV-a I përgjithshëm
29. Specialist,Jurist

Sektori Juridik

1(një) IV-b I përgjithshëm
30. Specialist zyre

Sektori Juridik

1(një) IV-b I përgjithshëm
31. Përgjegjës Sektori

Sektori Emergjencave Civile

1(një) III-a/1 I përgjithshëm
32. Specialist

Sektori Emergjencave Civile

1 (një) IV-b I përgjithshëm
33. Specialist

Sektori Emergjencave Civile

1 (një) IV-b I përgjithshëm
34. Specialist i Burimeve Njerëzore

Sektori i Burimeve Njerëzore,Arkivit

1(një) IV-a I përgjithshëm
35. Përgjegjës Sektori

Sektori i Statistikave,Gjendjes Civile ,It

1(një) III-a/1 I përgjithshëm
36. Specialist IT

Sektori i Statistikave,Gjendjes Civile ,It

1(një) IV-a I përgjithshëm
37. Specialist për marrëdhëniet me publikun

Sektori Marrëdhënieve me Publikun

1 (një) IV-b I përgjithshëm
38. Specialist për marrëdhëniet me publikun

Sektori Marrëdhënieve me Publikun

1 (një) IV-b I përgjithshëm

 

  1. Ngarkohet Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore për publikimin e këtij plani,
  • Në portalin elektronik të Shërbimit Kombëtar të Punësimit
  • Në këndet e publikimeve në Bashkinë Mallakastër
  • Ngarkohet Njësia e menaxhimit të Burimeve Njerëzore,të fillojë kryerjen e procedurave të rekrutimit pas publikimit të këtij plani pranimesh.
  1. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

KRYETAR

 

Agron Kapllanaj