Për tu njohur me planin vjetor të pranimeve në shërbimin civil për të gjitha kategoritë dhe nivelet për vitin 2019, të Bashkisë Vau Dejës, klikoni mbi dokumentin e mëposhtëm:

 

VENDIMI KRYETARIT PER MIRATIM PLANI VJETOR 2019