VENDIM

“ PER MIRATIMIN E  PLANIT  VJETOR TË  PRANIMEVE NË SHËRBIMIN CIVIL  ”

 

 

Bazuar ne Ligjin nr.152/2013 “Për nënpunësin civil” dhe në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.108 datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil” , VKB-në  nr.4 datë 02.02.2014 “Për miratimin e numrit të punonjësve të Bashkisë Shijak dhe Njësive Administrative” dhe Urdhrin e Brendshëm nr.401 prot. datë 18.02.2016 “Për miratimin e strukturës organizative të Bashkisë Shijak”

 

VENDOS:

 

Miratimin e Planit Vjetor të Pranimeve në Shërbimin Civil të Bashkisë Shijak, për vitin kalendarik 2016, sipas listës së  mëposhtme:

 

 

Nr. Pozicioni

 

Vende vakante Kategoria – klasa
1 Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të  Burimeve Njerëzore 1 II-b
2 Drejtor i Drejtorisë Ekonomike 1 II-b
3 Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit të Territorit, Shërbimeve dhe Infrastrukturës Publike 1 II-b
4 Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Mjedisit 1 II-b
5 Përgjegjës i Sektorit Juridik 1 III-b
6 Pergjegjes i  Sektorit  të planifikimit dhe përballimit të emergjencave civile dhe krizave. 1 III-b
7 Përgjegjës i Sektorit të Projekteve 1 III-b
8 Përgjegjës i Sektorit të Shërbimeve dhe Infrastrukturës Publike 1 III-b
9 Përgjegjës i Sektorit të Sektorit të Bujqësisë dhe Veterinarisë 1 III-b
10 Përgjegjës i Sektorit të Mjedisit, Ujrave dhe Pyjeve 1 III-b
11 Specialist i marrëdhënieve me publikun 1 III-b
12 Specialist i teknologjise se informacionit 1 III-b
13 Specialist jurist në Sektorin Juridik 3 III-b
14 Specialist i Sektorit të planifikimit dhe përballimit të emergjencave civile dhe krizave. 1 III-b
15 Specialiste në Sektorin e Financës 1 III-b
16 Specialist në Sektorin e Taksave dhe Tarifave Vendore 1 III-b
17 Specialist ing. ndertimi 2 III-b
18 Specialist ing. topogjeodet 1 III-b
19 Specialist i Sektorit të projekteve 2 III-b
20 Specialist agronom në Sektorin e Bujqësisë dhe Veterinarisë 2 III-b
21 Specialist veteriner në Sektorin e Bujqësisë dhe Veterinarisë 1 III-b
22 Inspektor higjene në Sektorin e Bujqësisë dhe Veterinarisë 1 III-b
23 Specialist mjedisi të Mjedisit, Ujrave dhe Pyjeve 3 III-b
24 Inspektor i Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit 1 III-b
25 Specialist tokash në Njësinë Administrative Gjepalaj. 1 III-b
26 Specialist i Ndihmës Ekonomike në  Njësinë Administrative Maminas. 1 III-b
27 Specialist i Barazisë Gjinore  në Njësinë Administrative Xhafzotaj 1 III-b
TOTALI 34