KUVENDI                                             SEKRETARI I PËRGJITHSHËM   Nr._____ Prot                                                         ... më shumë

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NJOFTIM MBI PËRFUNDIMIN E FAZËS SË VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE   Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” (i ndryshuar), si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 24... më shumë