REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS ______________________________________________________________________________   NJOFTIM   Për kandidatët që do të vazhdojnë konkurrimin në procedurën e lëvizjes paralele.    ... më shumë

    KUVENDI                                               Njoftim për kandidatin fitues për pozicionin “specialist i protokollit për dokumentacionin e klasifikuar”, në Sektorin e Protokollit.  ... më shumë

Njoftim për datën dhe orën e zhvillimit të intervistës me gojë pas procedurës për vlerësimin paraprak Specialist i Projekteve në Sektorin e Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë   Njoftim për përfundimin e procedurës për vlerësimin... më shumë