Njoftimi për fituesin     344 BASHKIA TIRANË   NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar,... më shumë