Kodi 23 _Rezultatet e Verfikimit per . Specialist Sektori i Marredhenieve me Jashte dhe Integrimit Kodi 28 _ Rezultatet e Verifikimit per Drejtor Drejtoria e Bujqesise dhe Mjedisit, Instituti Statistikave Kodi 29 _ Rezultatet e Verifikimit per Drejtor Dre... më shumë

39-lista finale 40-lista finale pa fitues 41-lista finale Kodi 28 _ Drejtor ne Drejtorine e Statistikave te Bujqesise Kodi 29_ Drejtor ne Drejtorine e Statistikave te Sektorit Real Kodi 32_ Pergjegjes ne Sektorin e Planifikimit dhe Monitorimit