Kodi 32 _ Rezultatet e Verifikimit per ngritje ne detyre Kodi 32 _ Rezultatet e verifikimit paraprak per pranim nga jashte ne kategorin e mesme dhe te ulet drejtuese