Specialist – Sektori i Koordinimit dhe Planikimit Strategjik (PSZ), Drejtoria e Koordinimit dhe Ceshtjeve Ligjore, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b Kodi 36 _verifikimi... më shumë

Drejtor – Drejtoria e Bujesise dhe Mjedisit, Instituti Statistikave – Kategoria: ll-b Kodi 28 _ Rezultatet e verifikimit per ngritje ne detyre   Drejtor – Drejtoria e Statistikave te Sektorit Real, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhim... më shumë