__________________________________ REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA DEVOLL NJESIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE... më shumë

  REPUBLIKA E SHQIPERISË BASHKIA KORÇË DREJTORIA E PËRGJITHSHME JURIDIKE DHE E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE     NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR  PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Niveli min... më shumë

26.08.2019 – Njoftim për verifikimin paraprak – Drejtor në Drejtorinë e Investimeve Publike, Strehimit dhe Transportit Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 24... më shumë

KESHILLI I QARKUT DIBER DREJTORIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE       Njoftim mbi shpalljen e fituesit.           Per pranimin ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive            Ne zbatim te nenit 26 te ligjit nr. 152/... më shumë

                                                                        KUVENDI   Njoftim për listën e fituesit  të konkursit “drejtor”, në Sekretariatin e Këshillit Kombëta... më shumë

                                                                       __________________________________ REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA DEVOLL NJESIA E MENAXHIMIT TE BURIMEVE NJEREZORE... më shumë

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar,  neni 26 dhe VKM nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe atë të mesme drejtuese” Kreu III, pika 36, K... më shumë

Kodi 10_ Specialist BNJ _Fitues Kodi 35_ Rezultatet perfundimtare pranim sherbim civil Kodi 39_ Njoftim fitues_Ngritje ne detyre Kodi 44_ rezultate peraprake

Shkolla e Magjistraturës    Lënda: Njoftim për datën e vlerësimit me shkrim (testimi) dhe intervistës së strukturuar me gojë “Për pranim në shërbimin civil”, për konkursin 1 (një) vend vakant “Sekretar arkiv-protokolli/Sekretar dr... më shumë