Njoftim mbi Rezultatin e Verifikimit paraprak per pranim nga Jashte sherbimit civil ne pozicionin  Sekretar i Pergjithshem!   Në zbatim të nenit 32 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, VIII të Vend... më shumë

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe të kreut VII, pika 9/b e Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave , në përfundim të fazës së vlerësimit të kan... më shumë

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin Civil” i ndryshuar si dhe të pikës 24 të kreut III, të Vendimit nr.242,datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas verifikimit paraprak të kantidatëve,për... më shumë

Në zbatim të neneve 22,23,24,25  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për  plotësimin e vendeve të lira të punës në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”ndryshuar me VKM ... më shumë

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”... më shumë

Në  zbatim nenit 26 të ligjit nr.152/2013,” Për nëpunësin civil “ I ndryshuar , VKM-së nr.242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese , Njësia e Menaxhimit  të Burimeve Njerë... më shumë

Në zbatim nenit 22,23,24,25  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, ,“Për  pranimin, levizjen paralele  periudhn e proves dhe emerimin në kategorinë ekzekutive te nepunsve civil” ndrys... më shumë

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të si dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekuti... më shumë