Categories
Shpallja e fituesit

Bashkia Tiranë Agjencia e Shërbimeve Funerale SHPALLJE FITUESI

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3717/2, datë 01.02.2017 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë” (të ndryshuar), Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për dy vende të lira pune për pozicionin:

 

 • Punëtor varrezash në Njësinë Administrative Sharrë (dy punëtor)

 

Rezultati i konkurimit për pozicionin Punëtor varrezash është:

 

Nr. Emër Mbiemër Pikët e dokumentave Intervista me gojë Totali i pikëve
1 Veziko Buzali 25.3 48 73.3
2 Orinda Durrsi 23.3 48.4 71.7

 

Kandidatë të skualifikuar nuk ka. Afati i ankimit është dy ditë nga shpallja e rezultateve të vlerësimit.

Në mbështetje të Ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, (të ndryshuar), Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë Tiranë nr.3717/2, datë 01.02.2017 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë së Shërbimeve Funerale, njësi në varësi të Bashkisë Tiranë” (të ndryshuar), Njësia e Burimeve Njerëzore në përfundim të vlerësimit për procedurën e konkurimit për dy vende të lira pune për pozicionin:

 

 • Punëtor varrezash në Sektorin Sharrë (dy punëtor)

 

Fituesit  për pozicionin Punëtor varrezash janë si më poshtë vijon:

 

 • Veziko Buzali
 • Orinda Durrsi

 

Njoftohet Znj.Veziko Buzali dhe Znj.Orinda Durrsi për tu paraqitur pranë zyrave të Agjencisë së Shërbimeve Funerale, me datë 02.10.2020.

 

Categories
Shpallja e fituesit

Shkolla e Magjistraturës VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar dhe të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, për konkursin 1 (një) vend vakant për pozicionin “Sekretar arkiv-protokolli/Sekretar drejtori”, si më poshtë:

 

Për konkursin e shpallur për pozicionin “Sekretar arkiv-protokolli/Sekretar drejtori”, pranë Shkollës së Magjistraturës, nga kandidaturat e paraqitura, brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 10.9.2020, është: znj. Senada Çelepija. Pasi u krye verifikimi paraprak mbi përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, u konstatua se kandidatja i plotëson kushtet për pranim në shërbimin civil dhe në zbatim të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, kreu IV “Pranimi në shërbimin civil”, neni 22 dhe të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, kjo procedurë mbyllet me 1 (një) kandidaturë të vlefshme, pas procedurës së vlerësimit paraprak, që është:

 

 1. Senada Çelepija

 

Për sa më sipër, njoftojmë se:

 • vlerësimi me shkrim (testimi) do të zhvillohet në datën 5.10.2020, ora 09.00, në mjediset e Shkollës së Magjistraturës;
 • intervista me gojë do të zhvillohet në datën 5.10.2020, ora 12.30, në mjediset e Shkollës së Magjistraturës.

 

Kandidatura e mësipërme konsiderohet e vlefshme për këtë procedurë.

 

 

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA LEZHË SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Lezhë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim,
njofton se për pozicionet:

1. Përgjegjes i Sektorit të Personelit dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse – Kategoria III-a/1.

2. Përgjegjes i Sektorit të Protokoll-Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse – Kategoria III-a/1.

Nuk ka kandidate të kualifikuar për të vazhduar fazen e dytë të konkurimit.

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA GRAMSH SHPALLJE FITUESI

Në bazë të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” (i ndryshuar); VKM nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” ( i ndryshuar) Kreu IV, pika 14, shpallim listen e fituesve për konkursin e datës 23.09.2020, ora 1100 , si më poshtë vijon:

Komisioni i Përhershëm i Pranimit në përfundim të testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë mbështetur në:

 • Vendimin nr.3578, datë 23.09.2020 shpall fitues të konkursit për pozicionin “Inspektor tatim-taksash” kandidatin Arian Nishku me 74 (shtatëdhjetë e katër) pikë gjithësej;
 • Vendimin nr.3579, datë 23.09.2020 shpall fitues të konkursit për pozicionin “Specialist për emergjencat civile dhe strehim”, kandidatin          Xhezmir Latifi me 76 (shtatëdhejtë e gjashtë) pikë gjithësej;
 • Vendimin nr.3580, datë 23.09.2020 shpall fitues të konkursit për pozicionin “Inspektor kontrolli i shërbimit të veterinarisë”, kandidatin            Alban Rabo me 72 (shtatëdhejtë e dy) pikë gjithësej;

Ankesat e kandidatëve për rezultatet e testimit dhe intervistës me gojë, mund të depozitohen brenda 5(pesë) ditëve pas shpalljes publike, pranë Sektorit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Bashkia Gramsh.

 

Në bazë të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” (i ndryshuar); VKM nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, shpallim listen e fituesve për konkursin e datës 23.09.2020, ora 1100 , si më poshtë vijon:

Komisioni i Pranimit për Ngritjen në Detyrë në përfundim të testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë mbështetur në:

 • Vendimin nr.3582, datë 23.09.2020 shpall fitues të konkursit për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Emergjencave Civile dhe Strehim” kandidatin Eva Ismailaj me 95 (nëntëdhjetë e pesë) pikë gjithësej;
 • Vendimin nr.3584, datë 23.09.2020 shpall fitues të konkursit për pozicionin “Drejtor i drejtorisë juridike” kandidatin Adnand Shuli me 98 (nëntëdhjetë e tetë) pikë gjithësej;

 

Ankesat e kandidatëve për rezultatet e testimit dhe intervistës me gojë, mund të depozitohen brenda 5(pesë) ditëve pas shpalljes publike, pranë Sektorit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Bashkia Gramsh.

Categories
Shpallja e fituesit

INSTITUTI I STATISTIKAVE Verifikim Paraprak

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit tëMinistrave, Instituti i Statistikave, në përfundim të verikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të posaçme
të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

1. Pergjegjes – Sektori i Statistikave te Blegtorise dhe Peshkimit, Drejtoria e Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor,Instituti Statistikave – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Rustem Ndroqi

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 02/10/2020 Ora 10:00, prane ambienteve te Institutin e Statistikave

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 02/10/2020 Ora 12:00, prane ambienteve te Institutin e Statistikave

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA KONISPOL SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore pranë  Institucionit të Bashkisë Konispol  në përfundim te afattit te dorezimit te dokumentacionit

per pozicionin

-1(nje) Pergjegjes I Sektorit te Sherbimeve te Mirembajtjes ne Drejtorine e Sherbimeve Komunitare–Kategoria III-a/1, afatin per fazen Levizje Paralele.

Nuk u paraqit asnje kandidat , do te vazhdohet me proceduren e ngritjes ne detyre .

Categories
Shpallja e fituesit

Bashkia Pogradec SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore pranë  Institucionit të Bashkisë Pogradec në përfundim të verifikimit paraprak për procedurën e pranimit në shërbimin civil dhe ngritjes në detyrë si dhe plotësimit të kërkesave të posaçme dhe të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim:

Nga verifikimi i kryer pranë sektorit të arkiv – protokollit dhe Sektorit të Burimeve Njerëzore, rezulton se NUK  është paraqitur asnjë aplikim për lëvizje paralele, për këtë procedurë nga nëpunës civilë të së njëjtës kategori,vazhdon proçedura për pranimin në shërbimin civil, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil, për pozicionin si më poshtë :

1( një) pozicion“ Drejtor”, pranë Drejtorisë së Çështjeve Juridike , Prokurimeve dhe Aseteve, Kategoria e pagës II-b.

Categories
Shpallja e fituesit

BASHKIA PEQIN SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

 • 2 (dy) Specialiste, në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:

 • 1 (një) Specialist jurist në Drejtorinë e Financës

 

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 05.10.2020, do të njoftohen nëpërmjet portalit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit, dhe portalit “www.peqini.gov.al” të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.

Categories
Shpallja e fituesit

Bashkia Tiranë SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 1. 588- Pergjegjes Sektori – Sektori i Sportit ne Komunitet, Drejtoria e Sporteve, Drejtoria e Pergjithshme e Promovimit te Qytetit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

  Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. 589-Specialist per Urbanistiken- Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës,Njesia Administrative Dajt , Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a
 • Benard Saraçi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05/10/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane

 

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të procedurës së ankimit për listën e verifikimit paraprak të kandidatëve, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

 1. 590- Specialist – Sektori i Prokurimeve Administrative, Drejtoria e Prokurimeve, Drejtoria e Pergjithshme e Puneve Publike, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b
 • Ani Grizhja

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 05/10/2020 ora 13.00 Bashkia Tirane

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së pranimit nga jashtë njofton se kandidati fitues per pozicionin

577- Përgjegjës Sektori – Sektori i Objekteve në Bashkëpronësi, Drejtoria e Objekteve në Bashkëpronësi, Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve ne Bashkepronesi Adminsitrimit te NjA-ve dhe Emergjencave Civile,, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a është:

 1. Erfan Shkëmbi 80 pikë
 2. Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedures së ngritjes në detyrë njofton se per pozicionin

 3. 574-Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimeve Publike, Njësia Bashkiake Njësia Administrative nr.10, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a:

  Njofton përfundimin e procedurës pa fitues!

 4. Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë njofton se kandidati fitues është per pozicionin
 5. 575-Përgjegjës Sektori – Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Njësia Administrative Shëngjergj, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a:
  1. Ina Dorda 76 pikëNë zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Tiranë, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se:

   për pozicionin:

   • 584-Specialist – Sektori i Zhvillimit te Mjeteve Programuese, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknlogjise se Informacionit Inovacionit dhe te Dhenave, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

   – Klejdi Domi

   Bashkia Tiranë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, njofton se procedura e pranimit ne sherbimin civil për grupin e pozicioneve

   584- Lloji i diplomës “Informatike “. Niveli minimal i diplomës “Master profesional”

   Mbyllet për shkak të plotësimit me procedurën e lëvizjes paralele!

   

 

 

 

Categories
Shpallja e fituesit

Bashkia Vlorë Verifikim Paraprak

Njoftim për verifikimin paraprak –    Përgjegjës i Sektorit të Pranimit në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore

 

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr. 242, datë 18.03.2015,” Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Bashkia Vlorë, shpall:

 

Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e ngritjes ne detyre:

 1. Ermal Pekmezi
 2. Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist Administrim regjistri – G.I.S
 3. Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurën e pranimit në shërbimin civil, shpall:

  Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

  1. Mario Gjimaraj
  2. Sidrit Hodaj
  3. Stela Rrokaj

   

  Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 07 Tetor 2020, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

Procedurat e konkurrimit do të zhvillohet në datën 08.10.2020 ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.