Njoftim mbi Rezultatin e Verifikimit paraprak per pranim nga Jashte sherbimit civil ne pozicionin  Sekretar i Pergjithshem!   Në zbatim të nenit 32 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, VIII të Vend... më shumë

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe të kreut VII, pika 9/b e Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave , në përfundim të fazës së vlerësimit të kan... më shumë

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin Civil” i ndryshuar si dhe të pikës 24 të kreut III, të Vendimit nr.242,datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas verifikimit paraprak të kantidatëve,për... më shumë

Në zbatim të neneve 22,23,24,25  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për  plotësimin e vendeve të lira të punës në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”ndryshuar me VKM ... më shumë

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të Lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”... më shumë

Në  zbatim nenit 26 të ligjit nr.152/2013,” Për nëpunësin civil “ I ndryshuar , VKM-së nr.242, datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese , Njësia e Menaxhimit  të Burimeve Njerë... më shumë

Në zbatim nenit 22,23,24,25  të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, ,“Për  pranimin, levizjen paralele  periudhn e proves dhe emerimin në kategorinë ekzekutive te nepunsve civil” ndrys... më shumë

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të si dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekuti... më shumë

Bashkia Korçë në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të kreut IV, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve njo... më shumë

Në zbatim të nenit 32 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, VIII të Vendimit Nr. 118, datë 05/03/2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në sh... më shumë